KJM310 Kromatografi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Dag Ekeberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 26 timer
 • Laboratorieøvelser: 60 timer
 • Forberedelse til forelesning: 20 timer
 • Forberedelse til labøvelser: 30 timer
 • Journalskriving: 40 timer
 • Selvstudium: 74 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

I presentasjonen av emnet er det lagt vekt på patos sammen med etos og logoer for å gi en verbal fremstilling som skaper forståelse blant studenter og andre som deltar i undervisningen. Separasjon av organiske forbindelser ved hjelp av gasskromatograf, væskekromatograf og forskjellige kolonner. Om alternative detektorer og tolkning og presentasjon av resultater. Grunnleggende kromatografiteori, praksis og teorien bak ulike separasjonsprinsipper. Forståelse av kvalitativ og kvantitativ analyse i ulike matriser. I laboratoriet vil leverte prøver bli analysert.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å imøtekomme behovene til dagens mennesker, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å møte deres behov. Bærekraftsmål gjenspeiler de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette emnet er ikke et kurs i disse bærekraftsmålene, men det er bygget opp slik at vi oppfyller noen av disse målene som mål 4, 5, 6, 9, 12, 13.

Dette lærer du

Kunnskap Studenten skal oppnå avansert kunnskap om anvendelse av ulike separasjonsmetoder, og gjennomføre separasjon av organiske forbindelser ved bruk av GC, LC, diverse kolonner, vurdere alternative detektorer og tolke resultatene.

Ferdigheter Studenten skal tilegne seg ferdigheter innen kromatografisk teori, og kunne gjennomføre praktiske oppgaver selvstendig innen forskjellige separasjonsprinsipper.

Generell kompetanse Ved selvstudium på laboratoriet og ved teoretisk studium av faget, vil studenten få kompetanse til å vurdere metoder opp mot hverandre, og få en forståelse for både kvalitativ og kvantitativ analyse i forskjellige matrikser. Studentene skal kommunisere om hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både med spesialister og til allmenheten.

 • Forelesninger og laboratorieøvelser med påfølgende rapporter. Vi benytter oss av refleksjonsvideo for midtsemesterevaluering og to laboratorierapporter, samt på eksamen. For den siste laboratorieoppgaven skal det lages en skriftlig rapport.
 • Kontortidene kunngjøres ved begynnelsen av semesteret.

  Spørsmål sendt via e-post eller Canvas vil også bli besvart.

 • Chromatography Concepts & Contrasts by James M. Miller. ISBN 978-0-470-53025-2, bortsett fra kap. 13.
  • Det forutsettes at studenten kan gjeldende regler innen plagiering og fusk, samt hvordan vi skal referere når vi skriver en tekst.
  • Generell kjemi KJM100, eller tilsvarende.
  • Organisk kjemi KJM110, eller tilsvarende.
  • Analytisk kjemi KJM240, eller tilsvarende.
 • Refleksjonsvideo opplastet til Wiseflow, digital hjemmeeksamen med ekstern sensor (7 timer): 100 % av den totale karakteren, A-F.

  Hjelpemidler: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale.  Hjemmeeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter samtlige eksamensbesvarelser.
 • For å få delta på emnet, må alle oppmeldte gjennomføre en teoritest, der alle spørsmål må besvares riktig.

  Laboratoriekurs med journaler og innleverte refleksjonsvideoer må være godkjent før eksamen.

 • Emnet er relevant for de som studerer kjemi, biokjemi, bioteknologi, matvitenskap eller lignende.

  For å få delta på emnet, må alle oppmeldte gjennomføre en teoritest, der alle spørsmål må besvares riktig.

  • 2 t forelesninger/uke
  • 60 timer selvstendig laboratoriearbeid fordelt utover høstsemesteret.
 • M-KJEMI; M-KB; B-KJEMI
 • Realfag