Course code KJM240

KJM240 Analytisk kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Elin Lovise Folven Gjengedal
Medvirkende: Solfrid Lohne, Susanne Øby Birkeland, Roland Peter Kallenborn, Mina Marthinsen Langfjord
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokk og fortsetter med undervisning i høstparallellen. Emnet har vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-KJEMI, B-KJEMI, M-MINA, M-LUR, M-KB.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesningene gir en oversikt over emnet og teoretisk bakgrunn for aktuelle metoder. Forelesningene tar utgangspunkt i flere lærebøker. Laboratorieøvelsene gir en innføring gjennom praktisk erfaring i først og fremst uorganisk analytisk kjemi fra prøvetaking til analyse. Øvelsene omfatter både tradisjonelle og moderne analysemetoder. Rapporten fra øvelsen skrives som en vitenskapelig artikkel. Laboratoriekurset vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet, og ivaretar på den måten NMBUs miljøprofil.
Læringsutbytte:

Kunnskaper: Tilegne seg en bred oversikt i først og fremst uorganisk analytisk kjemi fra prøvetaking til instrumentell analyse. Kunnskap om prøvetaking, prøveprepareringsmetoder og separasjonsteknikker. Kunnskap om kvalitetskontroll med særlig vekt på validering av metoder. Kunnskap om og forståelse av prinsipper for følgende analysemetoder: Gravimetriske, titrimetriske og potensiometriske metoder. Molekylær- og atomspektroskopi. Gass- og væskekromatografiske metoder.

Ferdigheter: På grunnlag av teoretisk og praktisk opplæring kunne anvende kunnskapen på et problem og kritisk vurdere feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Gi teoretisk bakgrunn for metode, samt presentere, diskutere og konkludere på resultater fra en undersøkelse i rapportform.

Generell kompetanse: Kunne velge hensiktsmessig prøvetaking, prøvepreparering og analysemetode ut fra kjennskap til prøvetype og analytt(er), samt krav til analysekvalitet. Vurdere kvalitet i analyseresultater. Presentere arbeidet som en rapport.

Læringsaktiviteter:
Forelesningene skal gi en bred innføring i analytisk kjemi fra prøvetaking til analyse. Analytisk kjemi er et erfaringsbasert fag hvor særlig laboratorieøvelsene står sentralt. Gjennom gruppearbeid blir studentene gitt oppgaver der de skal gjennomføre bestemte kjemiske analyser og ut fra et felles datasett gi svar på spørsmål stilt i oppgaven. Laboratorieøvelsene vektlegger kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Laboratorierapportene skrives som artikkel. Andre læringsaktiviteter omfatter selvstudium av et utvalg vitenskapelige artikler, der studentene gruppevis, og basert på tilgjengelig utstyr i laboratoriet, skal skissere et forsøksoppsett for å etterprøve bestemte forskningsresultater. Studentenes forslag blir presentert muntlig og diskutert i klassen.
Læringsstøtte:
Laboratorieøvelsene vektlegger kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Studentene kan avtale tid for diskusjoner med både emneansvarlig og tekniske personale. Frist for innlevering av laboratorierapporter er en uke etter gjennomført øvelse. Studentene får skriftlig tilbakemelding på rapportene og råd om forbedringer, også for godkjente rapporter.
Pensum:
Skoog, D.A., D.M. West, F.J. Holler & S.R. Crouch, 2014. Fundamentals of Analytical Chemistry. 9th Ed. Brooks/Cole Cengage Learning, UK.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100 Generell kjemi.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM120 Uorganisk kjemi, KJM230 Fysikalsk kjemi.
Obligatorisk aktivitet:

Godkjent rapport fra seks laboratorieøvelser. En labrapport har individuell innlevering, de andre fem rapportene leveres som gruppearbeid. Rapportene kan forbedres kun en gang hvis de ikke blir godkjent ved første innlevering. Alle rapportene må være godkjent for å få godkjent obligatorisk aktivitet.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing.

Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3,5 timer). Karakter: A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og sensurerer besvarelsene.
Merknader:

Emnet starter i augustblokka. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing.

Som følge av koronarestriksjonene, vil 2021-versjonen av emnet ha begrenset antall studieplasser og oppmeldingsfrist 17. august. Eksamen i emnet vil gjennomføres i desember 2021. Alternativ vurderingsordning er skriftlig digital hjemmeeksamen (3,5 timer). Karakter: A-E / Ikke bestått. Tillatte hjelpemidler C3: Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale.

Mer informasjon om endringer knyttet til koronasituasjonen vil bli gitt ved undervisningsstart.

Normert arbeidsmengde:
30 timer forelesning + 36 timer laboratorieøvelse + 110 timer journalskriving + 74 timer selvstudium av pensum = Arbeidsinnsats på 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer per uke i alt ca. 30 timer. Laboratorieøvelser: 6 timer (1 dag) per uke i alt 36 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer