Course code KJM240

Emneansvarlige: Elin Lovise Folven Gjengedal
Medvirkende: Solfrid Lohne, Øyvind Enger, Roland Peter Kallenborn, Mina Marthinsen Langfjord
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-KJEMI, B-KJEMI, M-MINA, M-LUR, M-KB, REALFAG.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesningene gir en oversikt over emnet og teoretisk bakgrunn for aktuelle metoder. Forelesningene tar utgangspunkt i flere lærebøker. Laboratorieøvelsene vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet. Øvelsene gir en innføring gjennom praktisk erfaring i først og fremst uorganisk analytisk kjemi fra prøvetaking til analyse. Laboratorieøvelsene omfatter både tradisjonelle og moderne analysemetoder. En annen målsetting ved laboratorieøvelsene er å lære å føre journalen som en vitenskaplig artikkel.
Læringsutbytte:
Tilegne seg en bred oversikt i først og fremst uorganisk analytisk kjemi fra prøvetaking til analyse. Studentene skal gjennom laboratorieøvelser lære kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Kunnskap om prøvetaking samt prøveprepareringsmetoder og separasjons-teknikker. Kunnskap om kvalitetskontroll med særlig vekt på validering av metoder. Kunnskap om og forståelse av prinsipper for flg. analysemetoder: Gravimetri og titreranalyse. Titrimetriske metoder (nøytralisering felling, kompleks, elektrokjemiske metoder, redokstitreringer og potensiometriske metoder). Spektroskopiske metoder (molekylær absorpsjonspektroskopi samt atomspektroskopi basert på absorpsjon og emisjon). Gass og væskekromatografiske metoder. Kunne velge den mest hensiktsmessige prøvetaking, forbehandling og analysemetode ut fra krav til nøyaktighet, evt. kunnskap om prøvens sammensetning og økonomiske rammer. Vurdere kvalitet i analysedata. Kurset vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet, og ivaretar på den måten NMBUs miljøprofil.
Læringsaktiviteter:
Analytisk kjemi er et erfaringsbasert fag hvor særlig laboratorieøvelsene står sentralt. Forelesningene skal gi en bred innføring i analytisk kjemi fra prøvetaking til analyse. Laboratorieøvelsene vektlegger kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Laboratorierapportene skrives som en artikkel. Frist for innlevering av laboratorierapporter er en uke etter gjennomført øvelse.
Læringsstøtte:
Laboratorieøvelsene vektlegger kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Studentene kan avtale tid for diskusjoner med både emneansvarlig og tekniske personale. Laboratorierapportene skrives som en artikkel. Frist for innlevering av laboratorierapporter er en uke etter gjennomført øvelse. Studentene får tilbud om et møte med emneansvarlig for tilbakemelding og råd om forbedringer, også for godkjente rapporter.
Pensum:
Skoog, D.A., D.M. West, F.J. Holler & S.R. Crouch, 2014. Fundamentals of Analytical Chemistry. 9th Ed. Brooks/Cole Cengage Learning, UK.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100 Generell kjemi.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM120 Uorganisk kjemi, KJM230 Fysikalsk kjemi.
Obligatorisk aktivitet:

Godkjent rapport fra syv laboratorieøvelser. En labrapport har individuell innlevering, de andre seks rapportene leveres som gruppearbeid. Den individuelle rapporten kan forbedres kun en gang hvis den ikke blir godkjent ved første innlevering. De andre seks rapportene kan forbedres to ganger. Alle rapportene må være godkjent for å få godkjent obligatorisk aktivitet.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing.

Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3,5 timer). Karakter: A-E / Ikke bestått. Tillatte hjelpemidler B1: Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og sensurerer besvarelsene.
Merknader:

Emnet starter første uke i høstparallellen. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing.

Som fylgje av koronarestiksjonane, vil 2020-versjonen av emnet ha begrensa tal studieplassar og oppmeldingsfrist 15. august. Eksamen i emnet vil gjennomførast i januarblokka 2021.

Mer informasjon om endringar knytt til koronasituasjonen vil bli gjeve ved undervisningsstart.

Normert arbeidsmengde:
30 timer forelesning + 42 timer laboratorieøvelse + 112 timer journalskriving + 116 timer selvstudium av pensum = Arbeidsinnsats på 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer per uke i alt ca. 30 timer. Laboratorieøvelser: 6 timer (1 dag) per uke i alt 42 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått