KJM240 Analytisk kjemi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Elin Lovise Folven Gjengedal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:60. Se merknad!

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:30 timer forelesning + 36 timer laboratorieøvelse + 110 timer journalskriving + 74 timer selvstudium av pensum = Arbeidsinnsats på 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallellen.

Om dette emnet

Forelesningene gir en oversikt over emnet og teoretisk bakgrunn for aktuelle metoder. Forelesningene tar utgangspunkt i flere lærebøker. Laboratorieøvelsene gir en innføring gjennom praktisk erfaring i først og fremst uorganisk analytisk kjemi fra prøvetaking til analyse. Øvelsene omfatter både tradisjonelle og moderne analysemetoder. Rapporten fra øvelsen skrives som en vitenskapelig artikkel. Laboratoriekurset vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet, og ivaretar på den måten NMBUs miljøprofil.

Dette lærer du

Kunnskaper: Tilegne seg en bred oversikt i først og fremst uorganisk analytisk kjemi fra prøvetaking til instrumentell analyse. Kunnskap om prøvetaking, prøveprepareringsmetoder og separasjonsteknikker. Kunnskap om kvalitetskontroll med særlig vekt på validering av metoder. Kunnskap om og forståelse av prinsipper for følgende analysemetoder: Gravimetriske, titrimetriske og potensiometriske metoder. Molekylær- og atomspektroskopi. Gass- og væskekromatografiske metoder.

Ferdigheter: På grunnlag av teoretisk og praktisk opplæring kunne anvende kunnskapen på et problem og kritisk vurdere feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Gi teoretisk bakgrunn for metode, samt presentere, diskutere og konkludere på resultater fra en undersøkelse i rapportform.

Generell kompetanse: Kunne velge hensiktsmessig prøvetaking, prøvepreparering og analysemetode ut fra kjennskap til prøvetype og analytt(er), samt krav til analysekvalitet. Vurdere kvalitet i analyseresultater. Presentere arbeidet som en rapport.

 • Forelesningene skal gi en bred innføring i analytisk kjemi fra prøvetaking til analyse. Analytisk kjemi er et erfaringsbasert fag hvor særlig laboratorieøvelsene står sentralt. Gjennom gruppearbeid blir studentene gitt oppgaver der de skal gjennomføre bestemte kjemiske analyser og ut fra et felles datasett gi svar på spørsmål stilt i oppgaven. Laboratorieøvelsene vektlegger kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Laboratorierapportene skrives som artikkel. Andre læringsaktiviteter omfatter problembasert læring gjennom arbeid med case med relevante problemstillinger. Studentenes svar på case blir presentert muntlig og diskutert i klassen.
 • Laboratorieøvelsene vektlegger kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Studentene kan avtale tid for diskusjoner med både emneansvarlig og tekniske personale. Frist for innlevering av laboratorierapporter er en uke etter gjennomført øvelse. Studentene får skriftlig tilbakemelding på rapportene og råd om forbedringer, også for godkjente rapporter.
 • Skoog, D.A., D.M. West, F.J. Holler & S.R Crouch, 2021. Fundamentals of Analytical Chemistry. 10th Ed. Brooks/Cole Cengage Learning, UK.
 • KJM100 Generell kjemi.
 • Skriftlig slutteksamen (3,5 timer). Karakter: A-E / Ikke bestått.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og sensurerer besvarelsene.
 • Godkjent rapport fra seks laboratorieøvelser. En labrapport har individuell innlevering, de andre fem rapportene leveres som gruppearbeid. Rapportene kan forbedres kun en gang hvis de ikke blir godkjent ved første innlevering. Alle rapportene må være godkjent for å få godkjent obligatorisk aktivitet.

  Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing.

 • Egne søknadsfrister for emner med antallsbegrensning. Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 31. august. Etter det blir plassene i emnet fordelt. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing.

  OBS! Valg av labpartier gjøres via e-post, for å ha klart utkast før første forelesning. Følg med i NMBU e-posten din!

 • Forelesninger: 4 timer per uke i alt ca. 30 timer. Laboratorieøvelser: 6 timer (1 dag) per uke i alt 36 timer.
 • M-KJEMI, B-KJEMI, M-MILJØ, M-LUR, M-KB.
 • Realfag