Course code KJM230

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Medvirkende: Anne Gravdahl, Anne Grethe Hamre, Salima Fjeld, Roland Peter Kallenborn, Lene Ruud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Perfekte og relle gasser.
  • Termodynamikkens første lov.
  • Termodynamikkens andre lov.
  • Termodynamikkens tredje lov.
  • Fasegrenser og faseoverganger.
  • Fasediagrammer.
  • Likevekt.
  • Elektrokjemi.
  • Kinetikk.
  • Prinsipper i kvantemekanikk.
Læringsutbytte:

Emnet er delt inn i tre deler: termodynamikk, kinetikk og enkel kvantemekanikk.

I termodynamikkdelen skal studenten ha kunnskap om, og forståelse for, de prinsipper som ligger til grunn for spontane fysiske og kjemiske prosesser. Kunnskapen og forståelsen skal kunne benyttes til å tolke og begrunne utleverte eksperimentelle data og forutsi utfallet av en prosess når eksperimentelle betingelser er gitt for et definert system.

I kinetikkdelen skal studenten kunne bestemme reaksjonsorden og hastighetsloven for en kjemisk reaksjon og benytte dette til å formulere en reaksjonsmekanisme for den beskrevne prosessen.

I laboratoriekurset skal studenten kunne benytte de teoretiske prinsippene som de har lært, i praktiske forsøk til å bestemme termodynamiske og kinetiske verdier for fysiske og kjemiske prosesser.

I tillegg vil det gis en kort introduksjon til kvantemekanikkens prinsipper.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier med faglærer. Laboratorieøvelser (obligatorisk).
Læringsstøtte:

Kontortid, kommunisering via e-post (morten.sorlie@nmbu.no) og direkte kontakt gjennom undervisningen.

Canvas.

Pensum:
Physical Chemistry, Atkins (utg.10)
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelser. 
Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig prøve, 3,5 timer, teller 100 %.

Laboratorieøvelsene må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer. Kollokvier: 26 timer. Labøvelser: 20 timer. Labforberedelser: 10 timer. Journalskriving: 15 timer. Selvstudium: 203 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 studiepoengs reduksjon mot det tidligere emnet KJM130.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer per uke. Kollokvier: 2 timer per uke. Laboratorieøvelser: 5 dager à  4 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått