Detaljer om emnet KJM230

KJM230 Fysikalsk kjemi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Medvirkende: Anne Gravdahl, Anne Grethe Hamre, Salima Fjeld, Roland Peter Kallenborn, Lene Ruud Lima
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 90.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Emnets innhold:
  • Perfekte og relle gasser.
  • Termodynamikkens første lov.
  • Termodynamikkens andre lov.
  • Termodynamikkens tredje lov.
  • Fasegrenser og faseoverganger.
  • Fasediagrammer.
  • Likevekt.
  • Elektrokjemi.
  • Kinetikk.
  • Prinsipper i kvantemekanikk.
Læringsutbytte:

Emnet er delt inn i tre deler: kinetikk, termodynamikk og enkel kvantemekanikk.

I termodynamikkdelen skal studenten ha kunnskap om og forståelse for de prinsipper som ligger til grunn for spontane fysiske og kjemiske prosesser. Kunnskapen og forståelsen skal kunne benyttes til å tolke og begrunne utleverte eksperimentelle data og forutsi utfallet av en prosess når eksperimentelle betingelser er gitt for et definert system.

I kinetikkdelen skal studenten kunne bestemme reaksjonsorden og hastighetsloven for en kjemisk reaksjon og benytte dette til å formulere en reaksjonsmekanisme for den beskrevne prosessen.

I laboratoriekurset skal studenten kunne benytte de teoretiske prinsippene, som de har lært, i praktiske forsøk til å bestemme termodynamiske og kinetiske verdier for fysiske og kjemiske prosesser.

I tillegg vil det gis en kort introduksjon til kvantemekanikkens prinsipper.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Kollokvier med faglærer.
Laboratorieøvelser (obligatorisk).
Læringsstøtte:

Kontortid, kommunisering via e-post og direkte kontakt gjennom undervisningen.

Fronter.

Pensum:
Physical Chemistry, Atkins.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelser og opptil to innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig prøve, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer.
Kollokvier: 26 timer.
Labøvelser: 20 timer.
Labforberedelser: 10 timer.
Journalskriving: 15 timer.
Selvstudium: 198 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 studiepoengs reduksjon mot det tidligere emnet KJM130.
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer, 2 timer per uke.
Kollokvier: 26 timer, 2 timer per uke.
Laboratorieøvelser: 25 timer, 5 dager à  4 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått