Course code KJM230

KJM230 Fysikalsk kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Medvirkende: Anne Grethe Hamre, Roland Peter Kallenborn, Lene Ruud Lima, Anne Gravdahl, Salima Fjeld
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 6, maksimum 90.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Perfekte og relle gasser.
Termodynamikkens første lov.
Termodynamikkens andre lov.
Termodynamikkens tredje lov.
Fasegrenser og faseoverganger.
Fasediagrammer.
Likevekt.
Elektrokjemi.
Kinetikk.
Prinsipper i kvantemekanikk.
Læringsutbytte:

Emnet er delt inn i tre deler: kinetikk, termodynamikk og enkel kvantemekanikk.

I termodynamikkdelen skal studenten ha kunnskap om og forståelse for de prinsipper som ligger til grunn for spontane fysiske og kjemiske prosesser. Kunnskapen og forståelsen skal kunne benyttes til å tolke og begrunne utleverte eksperimentelle data og forutsi utfallet av en prosess når eksperimentelle betingelser er gitt for et definert system.

I kinetikkdelen skal studenten kunne bestemme reaksjonsorden og hastighetsloven for en kjemisk reaksjon og benytte dette til å formulere en reaksjonsmekanisme for den beskrevne prosessen.

I laboratoriekurset skal studenten kunne benytte de teoretiske prinsippene, som de har lært, i praktiske forsøk til å bestemme termodynamiske og kinetiske verdier for fysiske og kjemiske prosesser.

I tillegg vil det gis en kort introduksjon til kvantemekanikkens prinsipper.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Kollokvier med faglærer.
Laboratorieøvelser (obligatorisk).
Læringsstøtte:

Kontortid, kommunisering via e-post og direkte kontakt gjennom undervisningen.

Fronter.

Pensum:
Physical Chemistry, Atkins.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelser og opptil to innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig prøve, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer.
Kollokvier: 26 timer.
Labøvelser: 25 timer.
Labforberedelser: 10 timer.
Journalskriving: 15 timer.
Selvstudium: 198 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 studiepoengs reduksjon mot det tidligere emnet KJM130.
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer, 2 timer per uke.
Kollokvier: 26 timer, 2 timer per uke.
Laboratorieøvelser: 25 timer, 5 dager à  5 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått