KJM230 Fysikalsk kjemi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Morten Sørlie

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:90

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 26 timer.
 • Kollokvier: 26 timer.
 • Labøvelser: 20 timer.
 • Labforberedelser: 10 timer.
 • Journalskriving: 15 timer.
 • Selvstudium: 153 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

 • Perfekte og relle gasser.
 • Termodynamikkens første lov.
 • Termodynamikkens andre lov.
 • Termodynamikkens tredje lov.
 • Fasegrenser og faseoverganger.
 • Fasediagrammer.
 • Likevekt.
 • Elektrokjemi.
 • Kinetikk.
 • Prinsipper i kvantemekanikk.

Dette lærer du

Sentralt i emnet er at ferdigheter for kvantitativ og kvalitativ analyse må læres, trenes og utvikles innen sentrale temaer i fysikalsk kjemi. Emnet er delt inn i tre deler: termodynamikk, kinetikk og enkel beregningsorientert kjemi. Etter gjennomføring av KJM230 fysikalsk kjemi skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

Kunnskap

Studenten skal

 • Ha kunnskap og forståelse om termodynamikkens første og andre lov og anvende disse for å studere det som ligger til grunn for spontane fysiske og kjemiske prosesser.
 • Ha forståelse for at termodynamiske parametere som fri energi, entropi og entalpi er tilstandsfunksjoner og hva slags konsekvenser det har når disse benyttes til å beskrive en fysisk og kjemisk prosess.
 • Kunne bestemme reaksjonsorden og hastighetsloven for en kjemisk reaksjon og benytte dette til å formulere en reaksjonsmekanisme for den beskrevne prosessen.
 • Kunne forstå hvordan beregningsorientert kjemi kan benyttes for å beskrive kjemiske systemer.
 • Benytte de teoretiske prinsippene som de har lært i praktiske forsøk i laboratoriet til å bestemme termodynamiske og kinetiske verdier for fysiske og kjemiske prosesser.

Ferdigheter

Studenten skal

 • Kunne håndtere av kjemikalier, HMS- datablad vurdering og sikkerhet på laboratoriet.
 • Være i stand til å forberede seg til og utføre enkle laboratorieforsøk og rapportere og vurdere resultatene.
 • Ha teoretiske ferdigheter om hvordan man analyserer og løser kjemiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • Ha god trening på å løse teoretiske oppgaver.
 • Kunne grunnleggende kunnskap om laboratoriearbeid og teknikker.
 • Kunne utlede flere typer likninger og sammenhenger fra det samme startpunkt.

I laboratoriekurset skal studenten kunne benytte de teoretiske prinsippene som de har lært, i praktiske forsøk til å bestemme termodynamiske og kinetiske verdier for fysiske og kjemiske prosesser.

I tillegg vil det gis en kort introduksjon beregningsorientert kjemi.

 • Forelesninger. Kollokvier med faglærer. Laboratorieøvelser (obligatorisk).
 • Kontortid, kommunisering via e-post (morten.sorlie@nmbu.no) og direkte kontakt gjennom undervisningen.

  Canvas.

 • Physical Chemistry, Atkins (12.utg.). Eldre utgaver kan og benyttes.
 • Generell kjemi tilsvarende KJM100.
 • Skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.

  Laboratorieøvelsene må være godkjente for å gå opp til eksamen.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
 • Laboratorieøvelser.
  • Forelesninger: 2 timer per uke.
  • Kollokvier: 2 timer per uke i 13 uker.
  • Laboratorieøvelser: 5 dager à 4 timer.
 • B-KJEMI, M-KB
 • Realfag