KJM220 Vannkjemi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Hans-Christian Teien

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en innføring i kjemiske reaksjoner og transformasjoner i vann for å forstå sammensetningen av vann og effekt av vannbehandling. I dette inngår optiske egenskaper, syre og base reaksjoner, gass-vann reaksjoner, utfelling og oppløsning, kompleksdannelse, reduksjon og oksidasjon reaksjoner og overflatetransformasjoner. Beregning av kjemiske likevekter er sentralt i kurset. Emnet vil være nyttig for kandidater som f.eks. jobber med miljøkjemiske reaksjoner i vann, forurensing, vannbehandling, akvatiske organismer og akvakultur.

Øvelser inkluderer beregning av kjemisk likevekt i vann, løselighet av gasser og metaller, bruk av grafiske tabeller for å forstå fordeling av ulike tilstandsformer og bruk av programvaren MINEQL for å beregne kjemisk likevekt av uorganiske forbindelser i vann. Laboratoriedemonstrasjoner for å knytte teori til praksis.

Dette lærer du

Kunnskaper: Tilegne seg grunnleggende kunnskap om vannkjemi, optiske egenskaper og de ulike typer reaksjoner som er viktige i naturlige vannsystemer (ferskvann og saltvann) og i vannbehandling. Vannkjemiske reaksjoner som er inkludert er syre/base-reaksjoner, spesielt karbonatsystemet, løselighet av gasser, utfelling, oppløsningsreaksjoner, kompleksreaksjoner for metaller, reduksjon og oksydasjons reaksjoner og kolloid/overflate transformasjoner. Ved å ha kunnskap om likevekt av stoffer i vann kan en forutsi vannkjemiske reaksjoner som igangsettes når en blander vann eller tilsetter stoffer i vann.

Ferdigheter: Etter gjennomført opplæring skal kandidatene kunne forklare prosessene som bestemmer den kjemiske sammensetningen av ferskvann og saltvann, skissere og tolke de viktigste typene av diagrammer som benyttes i fagfeltet for å beskrive den kjemiske likevekts sammensetningen av vann. Bruke programvare for å beregne likevekter og forutse reaksjoner.

 • Forelesningene skal gi en bred innføring i vannkjemi og reaksjoner i vann.

  Øvelser i beregning av kjemisk likevekt i vann, løselighet av gasser og metaller, bruk av grafiske tabeller for å forstå fordeling av ulike tilstandsformer og bruk av programvaren MINEQL for å beregne kjemisk likevekt av uorganiske forbindelser i vann.

  Kollokvier vil benyttes til diskusjon og student presentasjoner av sentrale tema.

  Praktiske demonstrasjoner for å synligjøre forskjell mellom vannkvaliteter, reaksjoner i vann og analytiske teknikker for å analysere sammensetning av vann (ionekromatografi, spektroskopi, størrelsesfraksjonering).

 • Studentene kan avtale tid for diskusjoner med både emne ansvarlig og medvirkende forelesere.
 • Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters,3rd Edition. By Werner Stumm, James J. Morgan
 • KJM100
 • Skriftlig slutteksamen teller 100% (3,5 timer). Karakter A-E / Ikke bestått.
 • Ekstern sensor deltar ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen i emnet.
 • Påkrevet oppmøte første undervisningstime og ved enkelte aktiviteter. Obligatoriske aktiviteter vil bli spesifisert ved oppstart av semesteret.
 • Forelesning/organisert aktivitet 64 timer + 190 timer selvstudium arbeid med øvelser, total arbeidsmengde 250 timer.
 • B-MILJØ, M-MILJØ, M-VM, B-KJEMI og B-ØN
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag