Course code KJM220

Emneansvarlige: Hans-Christian Teien
Medvirkende: Zakhar Maletskyi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: B-MILJØ, M-MILJØ, M-VM, B-KJEMI og B-ØN
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i kjemiske reaksjoner og transformasjoner i vann for å forstå sammensetningen av vann og effekt av vannbehandling. I dette inngår optiske egenskaper, syre og base reaksjoner, gass-vann reaksjoner, utfelling og oppløsning, kompleksdannelse, reduksjon og oksidasjon reaksjoner og overflatetransformasjoner. Beregning av kjemiske likevekter er sentralt i kurset. Emnet vil være nyttig for kandidater som f.eks. jobber med miljøkjemiske reaksjoner i vann, forurensing, vannbehandling, akvatiske organismer og akvakultur.

Øvelser inkluderer beregning av kjemisk likevekt i vann, løselighet av gasser og metaller, bruk av grafiske tabeller for å forstå fordeling av ulike tilstandsformer og bruk av programvaren MINEQL for å beregne kjemisk likevekt av uorganiske forbindelser i vann. Laboratoriedemonstrasjoner for å knytte teori til praksis.  

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Tilegne seg grunnleggende kunnskap om vannkjemi, optiske egenskaper og de ulike typer reaksjoner som er viktige i naturlige vannsystemer (ferskvann og saltvann) og i vannbehandling. Vannkjemiske reaksjoner som er inkludert er syre/base-reaksjoner, spesielt karbonatsystemet, løselighet av gasser, utfelling, oppløsningsreaksjoner, kompleksreaksjoner for metaller, reduksjon og oksydasjons reaksjoner og kolloid/overflate transformasjoner. Ved å ha kunnskap om likevekt av stoffer i vann kan en forutsi vannkjemiske reaksjoner som igangsettes når en blander vann eller tilsetter stoffer i vann.

Ferdigheter: Etter gjennomført opplæring skal kandidatene kunne forklare prosessene som bestemmer den kjemiske sammensetningen av ferskvann og saltvann, skissere og tolke de viktigste typene av diagrammer som benyttes i fagfeltet for å beskrive den kjemiske likevekts sammensetningen av vann. Bruke programvare for å beregne likevekter og forutse reaksjoner.

Læringsaktiviteter:

Forelesningene skal gi en bred innføring i vannkjemi og reaksjoner i vann.

Praktiske demonstrasjoner for å synligjøre forskjell mellom vannkvaliteter, reaksjoner i vann og analytiske teknikker for å analysere sammensetning av vann (ionekromatografi, spektroskopi, størrelsesfraksjonering)

Læringsstøtte:
Studentene kan avtale tid for diskusjoner med både emne ansvarlig og medvirkende forelesere.
Pensum:
Pensum vil bli spesifisert i første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100
Anbefalte forkunnskaper:
KJM120 - Uorganisk kjemi
Obligatorisk aktivitet:
Påkrevet oppmøte første undervisningstime og ved enkelte aktiviteter. Obligatoriske aktiviteter vil bli spesifisert ved oppstart av semesteret.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen teller 100% (3,5 timer). Karakter A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering, evaluering og godkjenning av eksamensoppgaver.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning/organisert aktivitet 64 timer + 190 timer selvstudium arbeid med øvelser, total arbeidsmengde 250 timer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer