Course code KJM120

KJM120 Uorganisk kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Veronica Anne-Line Kathrine Killi, Deborah Helen Oughton
Medvirkende: Solfrid Lohne, Øyvind Enger, Mina Marthinsen Langfjord, Henrik Hovde Sønsteby
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-KJEMI, B-MILJØ, B-BIOTEK, M-LUN, M-KB.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger: tar utgangspunkt i læreboken som gir en oversikt over den uorganiske kjemien slik at en termodynamisk betraktningsmåte i størst mulig grad legges til grunn for forståelsen av stabilitets- og reaksjonsforhold. Kurset vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet. Kollokvier: oppgaveløsning knyttet til grunnstoffenes kjemi, slektskapsforhold og periodiske variasjoner i fysiske og kjemiske egenskaper, for å fremme forståelse av sammenhenger mellom oppbygging, struktur og egenskaper. Laboratorieøvelser: en målsetting ved øvelsene er å gi praktisk erfaring med kjemien for de viktigste grunnstoffene i form av enkle forsøk som evalueres og diskuteres. Øvelsene dekker på langt nær feltet uorganisk reaksjonskjemi, som også omfatter reaksjoner i ikke-vandig miljø, reaksjoner under høy temperatur, høyt trykk, reaksjoner i smelter og krystallisering, samt elektrokjemiske reaksjoner. I tillegg er uorganisk kjemi mer enn reaksjoner , deres mekanismer, energetikk og kinetikk. Det er strukturkjemi av gasser, væsker og faste stoffer, de sistnevnte molekylære, glassaktige eller krystallinske, som studeres med spektra, diffraksjon, magnetiske, elektriske, optiske og andre metoder. Men trender i det periodiske system forblir de samme enten en arbeider i vandig løsning eller ved høytemperatursyntese. Annen målsetting ved laboratorieøvelsene er kjemisk problemløsning. Journalskriving er ikke den klassiske med detaljerte beskrivelser, men et resonnement ledet av gitte spørsmål.
Læringsutbytte:
Studenten skal ha en oversikt over den uorganiske kjemien slik at en termodynamisk betraktningsmåte i størst mulig grad legges til grunn for forståelsen av stabilitets- og reaksjonsforhold. Kunnskap om grunnstoffenes kjemi, slektskapsforhold og periodiske variasjoner i fysiske og kjemiske egenskaper, og forståelse av sammenhenger mellom oppbygging, struktur og egenskaper. Innsikt i grunnstoffenes kjemi ut fra grunnleggende kunnskap og forståelse av prinsipper som forklarer grunnstoffenes eksistens og kjemisk oppførsel, og med denne innsikten koble uorganisk kjemi til andre naturvitenskaplige fagområder (f.eks. geologi, miljøkjemi, miljøfysikk, mikrobiologi). Kurset vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet, og ivaretar på den måten NMBUs miljøprofil.
Læringsaktiviteter:
Uorganisk kjemi er et erfaringsbasert modningsfag hvor forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser står sentralt. Forelesningene skal legge grunnlaget for en teoretisk tilnærming slik at en termodynamisk betraktningsmåte i størst mulig grad legges til grunn for forståelsen av stabilitets- og reaksjonsforhold. Kollokviene (med lærer til stede) tar utgangspunkt i utvalgte eksempler og gir rom for refleksjon og diskusjoner. Laboratorieøvelsene gir en tradisjonell tilnærming. Gjennom praktisk erfaring, regneøvelser og skriving av rapporter kobles stoffkjemien til grunnleggende prinsipper og teoretisk kunnskap om slektskapsforhold og periodiske variasjoner i fysiske og kjemiske egenskaper, og videre forståelse av sammenhenger mellom oppbygging, struktur og egenskaper. Frist for innlevering av laboratorierapporter er 1 uke etter gjennomført øvelse.
Læringsstøtte:
Studentene kan avtale tid for diskusjoner med både emneansvarlig og teknisk personale. Frist for innlevering av laboratorierapporterer en uke ettergjennomført øvelse. Hver student får tilbud om et møte med emneansvarlig for individuell tilbakemelding og råd om forbedringer, også for godkjente rapporter.
Pensum:
Lærebok (engelsk): Rayner-Canham and Overton Descriptive Inorganic Chemistry. 6th Ed. OWH Freedman: ISBN 1-4641-2557-0 Støttelitteratur: Kofstad, P. 1992 Uorganisk kjemi. En innføring i grunnstoffenes kjemi. 3. utgave. Tano.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100 Generell kjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent journal for syv laboratorieøvelser. Obligatorisk oppmøte på første forelesning samt de syv labforelesningene.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen teller 100% (3,5 timer). Karakter A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av eksamensoppgaver.
Merknader:

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for påmelding til laboratoriekurs.

Vi forsøker å ha utkast til labpartier klart før første forelesning. Følg med i NMBU e-posten din.

Normert arbeidsmengde:
30 timer forelesning + 18 timer kollokvium + 42 timer øving på laboratoriet + 50 timer rapportskriving + 110 timer selvstudium av pensum = Arbeidsmengde på 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 2-4 timer per uke i alt ca. 30 timer. Kollokvier: 2 timer per uke i alt ca. 18 timer. Laboratorieøvelser: 6 timer (1 dag) per uke i alt 42 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer