Course code KJM120

KJM120 Uorganisk kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Deborah Helen Oughton
Medvirkende: Karl Steinar Andreas Jensen, Solfrid Lohne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-KJEMI, B-MINA, B-BIOTEK, M-LUN,M-KM
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger: tar utgangspunkt i læreboken som gir en oversikt over den uorganiske kjemien slik at en termodynamisk betraktningsmåte i størst mulig grad legges til grunn for forståelsen av stabilitets- og reaksjonsforhold.Kurset vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet. Kollokvier: oppgaveløsning knyttet til grunnstoffenes kjemi, slektskapsforhold og periodiske variasjoner i fysiske og kjemiske egenskaper, for å fremme forståelse av sammenhenger mellom oppbygging, struktur og egenskaper. Laboratorieøvelser: en målsetting ved øvelsene er å gi praktisk erfaring med kjemien for de viktigste grunnstoffene i form av enkle forsøk som evalueres og diskuteres. Øvelsene dekker på langt nær feltet uorganisk reaksjonskjemi, som også omfatter reaksjoner i ikke-vandig miljø, reaksjoner under høy temperatur, høyt trykk, reaksjoner i smelter og krystallisering, samt elektrokjemiske reaksjoner. I tillegg er uorganisk kjemi mer enn reaksjoner , deres mekanismer, energetikk og kinetikk. Det er strukturkjemi av gasser, væsker og faste stoffer, de sistnevnte molekylære, glassaktige eller krystallinske, som studeres med spektra, diffraksjon, magnetiske, elektriske, optiske og andre metoder. Men trender i det periodiske system forblir de samme enten en arbeider i vandig løsning eller ved høytemperatursyntese. Annen målsetting ved laboratorieøvelsene er kjemisk problemløsning. Journalskriving er ikke den klassiske med detaljerte beskrivelser, men et resonnement ledet av gitte spørsmål.
Læringsutbytte:
Studenten skal ha en oversikt over den uorganiske kjemien slik at en termodynamisk betraktningsmåte i størst mulig grad legges til grunn for forståelsen av stabilitets- og reaksjonsforhold. Kunnskap om grunnstoffenes kjemi, slektskapsforhold og periodiske variasjoner i fysiske og kjemiske egenskaper, og forståelse av sammenhenger mellom oppbygging, struktur og egenskaper. Innsikt i grunnstoffenes kjemi ut fra grunnleggende kunnskap og forståelse av prinsipper som forklarer grunnstoffenes eksistens og kjemisk oppførsel, og med denne innsikten koble uorganisk kjemi til andre naturvitenskaplige fagområder (f.eks. geologi, miljøkjemi, miljøfysikk, mikrobiologi). Kurset vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet, og ivaretar på den måten UMBs miljøprofil.
Læringsaktiviteter:
Uorganisk kjemi er et erfaringsbasert modningsfag hvor forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser står sentralt. Forelesningene skal legge grunnlaget for en teoretisk tilnærming slik at en termodynamisk betraktningsmåte i størst mulig grad legges til grunn for forståelsen av stabilitets- og reaksjonsforhold. Kollokviene (med lærer til stede) tar utgangspunkt i utvalgte eksempler og gir rom for refleksjon og diskusjoner. Laboratorieøvelsene gir en tradisjonell tilnærming. Gjennom praktisk erfaring, regneøvelser og skriving av rapporter kobles stoffkjemien til grunnleggende prinsipper og teoretisk kunnskap om slektskapsforhold og periodiske variasjoner i fysiske og kjemiske egenskaper, og videre forståelse av sammenhenger mellom oppbygging, struktur og egenskaper. Frist for innlevering av laboratorierapporter er 1 uke etter gjennomført øvelse.
Læringsstøtte:
Studentene kan avtale tid fordiskusjonermed både emneansvarlig og teknisk personale. Frist forinnlevering av laboratorierapporterer1 uke ettergjennomført øvelse. Hverstudent fårtilbud om et møte med emneansvarlig forindividuell tilbakemelding og råd om forbedringer, også forgodkjente rapporter.
Pensum:
Lærebok (engelsk): Rayner-Canham and Overton Descriptive Inorganic Chemistry. 5th Ed. OWH Freedman: ISBN 1-4292-1814-6 Støttelitteratur: Kofstad, P. 1992 Uorganisk kjemi. En innføring i grunnstoffenes kjemi. 3. utgave. Tano.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100 Generell kjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent journal for 7 laboratorieøvelser. Møte på første forelesning
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen teller 100% (3,5 timer).
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av eksamensoppgaver.
Merknader:

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for påmelding til laboratoriekurs. Laboratorieøvelser går klassevis med grupper på inntil 15 studenter, maksimalt 30 studenter. Tildeling av plass på emnet er basert på fortrinnsrett og blir administrert lokalt av emneansvarlig.

NB! Det er satt tidligere oppmeldingsfrist i dette emnet som er 15. januar. Påmelding må skje ved søknad i Studentweb innen denne dato. NB!

Normert arbeidsmengde:
30 timer forelesning + 18 timer kollokvium + 42 timer øving på laboratoriet + 56 timer rapportskriving + 154 timer selvstudium av pensum = Arbeidsmengde på 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 2-4 timer per uke i alt ca. 30 timer. Kollokvier: 2 timer per uke i alt ca. 18 timer. Laboratorieøvelser: 6 timer (1 dag) per uke i alt 42 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått