KJB320 Proteomikk I

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Morten Skaugen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:12 (KJB320 + KJB420)

Frekvens:Emnet gis oddetallsår.

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger 16 t. Labarbeid 22 t. Presentasjon 6 t. Selvstudium 81 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.

Om dette emnet

Prøvepreparering, MS- og LC-MS-analyser av proteiner, identifisering og kvantifisering av proteiner. Det presiseres at emnet krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert biokjemisk metodikk.

Den praktiske delen av emnet tar for seg moderne teknikker for prøveopparbeidelse, datainnsamling og -analyse, og det biologiske materialet som benyttes er hentet fra aktuelle problemstillinger innen medisin og bioremediering/energiproduksjon (FNs bærekraftsmål 3, 7, og 12).

Studentene skal presentere en vitenskapelig artikkel på et seminar. Om nødvendig må denne presentasjonen gis på engelsk.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Studentene skal ha tilegnet seg en god forståelse av begrepet proteomikk som integrert del av en omics-tilnærming til biologisk/biokjemisk analyse av organismer, og som forskjellig fra klassisk proteinanalyse. Dessuten skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om betydning av prøveopparbeidelse, en grunnleggende forståelse av moderne massespektrometrisk analyse av komplekse proteinprøver, samt kunnskap om dataanalyse og tolking av proteomikkdata.

Ferdigheter:

Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende praktiske ferdigheter i laboratoriet, både når det gjelder prøveopparbeiding og massespektrometrisk analyse av prøver fra ulike organismer/celletyper. De skal dessuten kunne bruke et utvalg av dataanalyseverktøy for å konvertere rådata til nyttig biologisk/biokjemisk informasjon. Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.

Generell kompetanse:

Studentene skal ha tilegnet seg en forståelse av fagdisiplinen proteomikk som gjør dem i stand til å bruke denne analyseplattformen i eget arbeid.

 • Forelesninger, muntlig presentasjon av vitenskapelig artikkel, selvstendig arbeid, oppgave under veiledning av vitenskapelig og teknisk personale.
 • Kontakt med lærerne under forelesningene og labøvelsene.

  E-post: morten.skaugen@nmbu.no

  Canvas.

 • Kompendium, forelesningsnotater, lab.notater.
  • Biokjemi tilsvarende KJB201.
  • Fullført bachelorgrad i kjemi, bioteknologi eller tilsvarende
 • Godkjent laboratorierapport og godkjent muntlig presentasjon av et emne eller en vitenskapelig artikkel.

  Bestått / ikke bestått.  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor godkjenner kursopplegget og laboratorierapportene. Intern sensur av de muntlige presentasjonene.
 • Deltakelse i alle aktiviteter.

  Tilstedeværelse ved forelesninger så vel som labarbeid og -gjennomgåelser er obligatorisk, og en forutsetning for å bestå kurset.

 • Obligatorisk oppmøte på emnets ulike undervisningsaktiviteter.

  Undervises oddetallsår.

 • Intensivt emne. Undervisning hver dag, tre uker i januar:

  • forelesninger 16 t
  • labarbeid 22 t
  • presentasjon 6 t
 • Masterstudenter med relevant bakgrunn er prioritert.
 • Studenter som har KJB420 (en utvidet versjon av KJB320) får ikke uttelling for KJB320. KJB320 overlapper fullstendig med de første 5 sp av KJB420.
 • Realfag