KJB100 Introduksjon til biokjemi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Åsmund Røhr Kjendseth

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:70

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • 25 timer aktivitetsbasert undervisning
 • 100 timer selvstudium

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går over 13 uker i høstparallellen og vurdering skjer i samme periode.

Om dette emnet

Dette emnet er en introduksjon til biokjemi. Det sentrale i biokjemien er å forstå hvordan levende organismer omsetter energi og masse (stoffskiftet) og hvordan dette er regulert.

Ved å gi en grundig innføring i de forskjellige strukturene og egenskapene til byggesteinene som blir til proteiner, fett, karbohydrater og DNA legges grunnlaget for å forstå stoffskiftet på et molekylært nivå. Deretter rettes fokus mot selve stoffskiftet ved å belyse energiflyten i biologiske prosesser og reguleringen av disse.

I de ukentlige undervisningstimene vil studentene først få en innføring i de sentrale begrepene energi, struktur og funksjon og lagring av biologisk informasjon. Videre introduseres temaene som er listet under læringsutbytte etter tur, samtidig som de ses i sammenheng med de sentrale begrepene. Det legges vekt på at studentene skal kunne forstå hvordan biokjemiske prosesser er knyttet til kretsløpene i naturen, spesielt de som påvirker klima og stabilitet av økosystemer, og at de skal kunne trekke paralleller til utfordringer knyttet til oppnåelse av FNs bærekraftmål.

Undervisningen vil være aktivitetsbasert og fokusert på problemløsning og bruk av digitale hjelpemidler som kan øke forståelsen rundt biokjemiske problemstillinger (for eksempel visualisering av biomolekyler).

Dette lærer du

Kunnskap:

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha grunnleggende forståelse av:

 • Generelle prinsipper rundt hvordan energi og masse omsettes i biokjemiske reaksjoner
 • Hvordan sentrale biomolekyler som proteiner, karbohydrater, fett og DNA er bygget opp og hvilke funksjoner og kjemiske egenskaper de har
 • Hva enzymer er og hvordan de katalyserer biokjemiske reaksjoner.
 • Hvordan sentrale biomolekyler omsettes i kroppen (metabolisme/celleånding)
 • Hvordan biokjemiske reaksjoner reguleres og hva homeostase er
 • Hvordan biologiske membraner er bygd opp og hvordan signaler og molekyler sendes over slike barrierer.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten ha evne til å gjenkjenne biomolekyler, forstå energiomsetning og genetisk informasjonslagring. Studenten skal også kunne ha evne til refleksjon og kritisk tenkning innen disse temaene.

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført KJB100 skal studentene ha en generell kompetanse innen biomolekyler og en generell kunnskap om metabolisme og genetisk informasjonslagring. Dette vil gjøre studentene klare for videre kurs innen for eksempel biokjemi, molekylærbiologi, ernæring og naturstoffkjemi.

 • Aktivitetsbasert undervisning og selvstudium.
 • Canvas. Spørsmål kan rettes til foreleser og kollokvielærere. E-post og canvas-meldinger sendes til eneansvarlig.
 • Det vil i god tid før kurset begynner bli opplyst om hvilken lærebok som skal brukes. Dette kan endre seg fra år til år.
  • Generell kjemi tilsvarende KJM100.
 • Samlet vurdering (mappevurdering og skriftlig slutteksamen). Quizene hver uke gir grunnlag for en mappevurdering (karakter A-F).

  Sluttkarakter (samlet vurdering) gis på grunnlag av skriftlig eksamen (3,5 timer) i slutten av semesteret og karakteren på mappevurderingen. Vektingen er 80 % skriftlig slutteksamen og 20 % mappevurdering.  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene i den digitale slutteksamen. Intern sensur av ukentlige prøver.
 • 2 timer aktivitetsbasert undervisning per uke.
 • 5 sp mot KJB200
 • Realfag