Detaljer om emnet KJB100

KJB100 Introduksjon til biokjemi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Åsmund Røhr Kjendseth
Medvirkende: Tina Rise Tuveng
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
200
Undervises i periode:
Emnet går over 6 uker i siste halvdel av høstparallellen og vurdering skjer i samme periode.
Første gang: Studieår 2020-2021
Emnets innhold:

Dette emnet er en introduksjon til biokjemi. Det sentrale i biokjemien er å forstå hvordan levende organismer omsetter energi og masse (stoffskiftet) og hvordan dette er regulert.

Ved å gi en grundig innføring i de forskjellige strukturene og egenskapene til byggesteinene som blir til proteiner, fett, karbohydrater og DNA legges grunnlaget for å forstå stoffskiftet på et molekylært nivå. Deretter rettes fokus mot selve stoffskiftet ved å belyse energiflyten i biologiske prosesser og reguleringen av disse. Det siste viktige temaet er hvordan informasjonen lagret i DNA brukes til å styre stoffskiftet, og hvordan endringer i DNA gjør at organismer kan tilpasse seg varierende betingelser.

I de ukentlige forelesningene vil studentene først få en innføring i de sentrale begrepene energi, struktur og funksjon og lagring av biologisk informasjon. Videre introduseres temaene som er listet under læringsutbytte etter tur, samtidig som de ses i sammenheng med de sentrale begrepene. Det legges vekt på at studentene skal kunne forstå hvordan biokjemiske prosesser er knyttet til kretsløpene i naturen, spesielt de som påvirker klima og stabilitet av økosystemer, og at de skal kunne trekke paralleller til utfordringer knyttet til oppnåelse av FNs bærekraftmål.

Gruppeundervisningen vil være aktivitetsbasert og fokusert på problemløsning og bruk av digitale hjelpemidler som kan øke forståelsen rundt biokjemiske problemstillinger (for eksempel visualisering av biomolekyler). Temaene er koordinert med laboratoriekursene KJB210/KJB201.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

 Etter å ha fullført kurset skal studenten ha grunnleggende forståelse av:

  • Generelle prinsipper rundt hvordan energi og masse omsettes i biokjemiske reaksjoner
  • Hvordan sentrale biomolekyler som proteiner, karbohydrater, fett og DNA er bygget opp og hvilke funksjoner og kjemiske egenskaper de har
  • Hva enzymer er og hvordan de katalyserer biokjemiske reaksjoner.
  • Hvordan sentrale biomolekyler omsettes i kroppen (metabolisme/celleånding)
  • Hvordan biokjemiske reaksjoner reguleres og hva homeostase er
  • Hvordan biologiske membraner er bygd opp og hvordan signaler og molekyler sendes over slike barrierer.
  • Hvordan informasjon er lagret som DNA, og hvordan organismer bruker denne informasjonen.

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal studenten ha evne til å gjenkjenne biomolekyler, forstå energiomsetning og genetisk informasjonslagring. Studenten skal også kunne ha evne til refleksjon og kritisk tenkning innen disse temaene.

Generell kompetanse: 

Etter å ha fullført KJB100 skal studentene ha en generell kompetanse innen biomolekyler og en generell kunnskap om metabolisme og genetisk informasjonslagring. Dette vil gjøre studentene klare for videre kurs innen for eksempel biokjemi, molekylærbiologi, ernæring og naturstoffkjemi.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger/aktivitetsbasert undervisning og selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas. Spørsmål kan rettes til foreleser og kollokvielærere. E-post og canvas-meldinger sendes til eneansvarlig.
Pensum:
- Pratt's Essential Biochemistry (Wiley)
Forutsatte forkunnskaper:
  • Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
  • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
Obligatorisk aktivitet:
Korte ukentlige prøver.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Karakter gis på grunnlag av digital slutteksamen (3,5 timer) og det kreves at alle ukentlige prøver er bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene i den digitale slutteksamen. Intern sensur av ukentlige prøver.
Normert arbeidsmengde:
36 timer forelesning/aktivitetsbasert undervisning114 timer selvstudium
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 sp mot KJB200
Undervisningstid:
6 timer forelesning og aktivitetsbasert undervisning per uke. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått