Course code JUS332

JUS332 Jordskifteprosess

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Lars Baklund
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det har ikke vært behov for å fastsette grense på antall plasser
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette er ett kurs for jurister som ønsker en fordypning jordskifteprosess. Innholdet er sammenfallende med jordskifteprosessdelen av JUS331.

 • Formelle vilkår for og gjennomføringen av en sak i jordskifteretten
 • De ulike avgjørelsesformer og rettsmiddel i jordskifteloven
 • Forholdet mellom de sentrale prosessuelle prinsipp og særtrekk ved jordskifteprosessen
 • De viktigste forskjeller og likheter mellom tvisteloven og jordskifteloven
 • Særtrekk ved dommerrollen i jordskifteprosessen
 • Jordskifteprosess og EMK
 • Særtrekk ved reglene om sakskostnader i jordskifteretten 
Læringsutbytte:
 • Studentene skal ha en god forståelse av de jordskifteprosessuelle emnene det blir undervist i
 • Studentene skal ved hjelp av juridisk metode væra i stand til å bruke de ulike jordskifteprosessuelle reglene det blir undervist i
 • Studentene skal kunne drøfte skriftlig og framstille muntlig jordskifteprosessuelle emner
Læringsaktiviteter:
Undervisinga skjer i form av førelesingar. Det vil også bli gitt to til tre obligatoriske øvingsoppgåver.
Læringsstøtte:
 • Både emneansvarleg og medverkande lærar er tilgjengelege for fagleg rettleiing. I tillegg blir det oppgåvegjennomgang, og det blir kommentert på den enkelte oppgåve.
 • Læringsplatform Canvas
 • Timeplan TimeEdit
Pensum:

Kommentarutgave, Universitetsforlaget, Bjerva m.fl.

Full oversikt over pensum blir lagt ut i Canvas ved semesterstart.

Det blir åleine undervist i ny lov, men deler av pensum vil nok framleis vera skrive med tanke på gamal lov.

Forutsatte forkunnskaper:
Studenten bør enten ha juridisk forkunnskap på line med de som har fulgt programmet for master i eiendomsfag i tre år eller tilsvarende forkunnskaper. Det forventes at en student på forhånd har en viss kjennskap til juridisk metode. Det forventes god forhåndskunnskap i sivilprosess.
Anbefalte forkunnskaper:
Studentene bør ha kunnskap i materielt jordskifte EIE302 Jordskiftearbeid.
Obligatorisk aktivitet:
Det blir gitt to til tre obligatoriske øvingsoppgaver i løpet av semesteret. Studenten må få disse godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen på 3,5 timer. Det kan bli gitt både praktiske og mer teoretiske oppgaver. Karakterskala: A-F
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamen for den enkelte
Normert arbeidsmengde:

- 40  timer forelesing

- 6 timer til å skrive øvinsoppgave

- Ca. 79 timer sjølstudium

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
Emnet overlapper med JUS331.
Undervisningstid:

- 40 timer forelesinger

- 3,5 timer veiledning

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer