JUS332 Jordskifteprosess

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Lars Baklund

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Det har ikke vært behov for å fastsette grense på antall plasser

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

- 40 timer forelesing

- 6 timer til å skrive øvinsoppgave

- Ca. 79 timer sjølstudium

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell

Om dette emnet

Dette er ett kurs for jurister som ønsker en fordypning jordskifteprosess. Innholdet er sammenfallende med jordskifteprosessdelen av JUS331.

 • Formelle vilkår for og gjennomføringen av en sak i jordskifteretten
 • De ulike avgjørelsesformer og rettsmiddel i jordskifteloven
 • Forholdet mellom de sentrale prosessuelle prinsipp og særtrekk ved jordskifteprosessen
 • De viktigste forskjeller og likheter mellom tvisteloven og jordskifteloven
 • Særtrekk ved dommerrollen i jordskifteprosessen
 • Jordskifteprosess og EMK
 • Særtrekk ved reglene om sakskostnader i jordskifteretten

Dette lærer du

 • Studentene skal ha en god forståelse av de jordskifteprosessuelle emnene det blir undervist i
 • Studentene skal ved hjelp av juridisk metode væra i stand til å bruke de ulike jordskifteprosessuelle reglene det blir undervist i
 • Studentene skal kunne drøfte skriftlig og framstille muntlig jordskifteprosessuelle emner
 • Undervisinga skjer i form av førelesingar. Det vil også bli gitt to til tre obligatoriske øvingsoppgåver.
  • Både emneansvarleg og medverkande lærar er tilgjengelege for fagleg rettleiing. I tillegg blir det oppgåvegjennomgang, og det blir kommentert på den enkelte oppgåve.
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
 • Kommentarutgave, Universitetsforlaget, Bjerva m.fl.

  Full oversikt over pensum blir lagt ut i Canvas ved semesterstart.

  Det blir åleine undervist i ny lov, men deler av pensum vil nok framleis vera skrive med tanke på gamal lov.

 • Studenten bør enten ha juridisk forkunnskap på line med de som har fulgt programmet for master i eiendomsfag i tre år eller tilsvarende forkunnskaper. Det forventes at en student på forhånd har en viss kjennskap til juridisk metode. Det forventes god forhåndskunnskap i sivilprosess.
 • Skriftlig eksamen på 3,5 timer. Det kan bli gitt både praktiske og mer teoretiske oppgaver. Karakterskala: A-F
 • Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamen for den enkelte
 • Det blir gitt to til tre obligatoriske øvingsoppgaver i løpet av semesteret. Studenten må få disse godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen.
 • - 40 timer forelesinger

  - 3,5 timer veiledning

 • Emnet overlapper med JUS331.
 • Bokstavkarakterer
 • GSK