Course code JUS332

JUS332 Jordskifteprosess

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Katrine Broch Hauge
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det har til no ikkje vore behov for å fastsette noko øvre grense.
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette er ett kurs for jurister som ønsker en fordypning jordskifteprosess. Innholdet er sammenfallende med jordskifteprosessdelen av JUS 331.

-Formelle vilkår for og gjennomføringen av en sak i jordskifteretten

-De ulike avgjørelsesformer og rettsmiddel i jordskifteloven

-Forholdet mellom de sentrale prosessuelle prinsipp og særtrekk ved jordskifteprosessen

-De viktigste forskjeller og likheter mellom tvisteloven og jordskifteloven

-Særtrekk ved dommerrollen i jordskifteprosessen

-Jordskifteprosess og EMK

-Særtrekk ved reglene om sakskostnader i jordskifteretten 

Læringsutbytte:

-Studentane skal ha ei god forståing av dei jordskifteprosessuelle emna det blir undervist i

-Studentane skal ved hjelp av juridisk metode vera i stand til å bruke dei ulike jordskifteprosessuelle reglane det blir undervist i

-Studentane skal meistra godt å skriftleg drøfta og framstille jordskifteprosessuelle emne

Læringsaktiviteter:
Undervisinga skjer i form av førelesingar. Det vil også bli gitt to til tre obligatoriske øvingsoppgåver.
Læringsstøtte:
Både emneansvarleg og medverkande lærar er tilgjengelege for fagleg rettleiing. I tillegg blir det oppgåvegjennomgang, og det blir kommentert på den enkelte oppgåve.
Pensum:

Endeleg pensumliste blir gjort kjent ved semesterstart. Full oversikt over pensum blir lagt ut i Canvas. Kommentarutgave, Universitetsforlaget, Bjerva m.fl.

Det blir åleine undervist i ny lov, men deler av pensum vil nok framleis vera skrive med tanke på gamal lov.

Forutsatte forkunnskaper:
Studenten bør anten ha juridisk forkunnskap på line med dei som har fulgt programmet for master i eiendomsfag i tre år eller tilsvarande forkunnskapar. Det er forventa at ein på førehand har ein viss kjennskap til juridisk metode. Det er forventa god førehandskunnskap i sivilprosess.
Anbefalte forkunnskaper:
Studentane bør ha kunnskap i materielt jordskifte EIE 302 jordskiftearbeid.
Obligatorisk aktivitet:
Det blir halde to til tre obligatoriske øvingsoppgåver i løpet av semesteret. Studenten må få desse godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Eksamen er ei skriftleg prøve på 3,5 timar. Det kan bli gitt både praktiske og meir teoretiske oppgåver.
Sensor:
Ekstern sensor deltek ved vurdering av eksamen for den enkelte.
Normert arbeidsmengde:

-40  timar forelesing

-6 timar til å skrive øvinsoppgåve

-150 timar sjølstudium

Opptakskrav:
-Generell studiekompetanse
Overlapp:
Emnet overlappar med JUS 331.
Undervisningstid:

-40 timar forelesingar

-3,5 timar veiledning

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
LOVDATATilgang til lovdata PRO
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått