Detaljer om emnet JUS331

JUS331 Prosess og jordskifte

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Katrine Broch Hauge
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i både  vår- og høstparallellen. Eksamen  i høstparalellen
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter opptatt ved M-EIE
Emnets innhold:

5 poeng i parallellundervisning vår (sivilprosessI) 10 poeng i parallellundervisning høst (sivil og jordskifteprosess). Oppstart vår. Forelesningene følges opp med obligatoriske øvingsoppgaver. Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Sivilprosess (vår):

-Metodespørsmål i sivilprosesen, herunder bruk av rettspraksis og internasjonale rettskilder

-Forholdet mellom alminnelige sivilprosessuelle mål og prinsipper, og enkeltregler i lovgivningen

-Sivilprosessen som partsprosess, med særlig vekt på reglene om kontradiksjon og partenes disposisjon

-Domstolenes organisering og sammensetning, med vekt på prinsippet om domstolenes uavhengighet

-Hvilke saker som kan bringes inn for domstolene og vilkårene for å gjøre det

-Reglene om forberedelse og gjennomføring av allmennprosessen og småkravprosessen, hvilket grunnlag kan retten bygge avgjørelsene på, og reglen om avgjørelsene og deres virkning

-Overprøving av rettsavgjørelser

-Reglene om komplekse saker

-Frister,forkynning og retting av feil

-Sakskostnader

Jordskifteprosess (oppstart vår, men hovedtyngd høst):

-Formelle vilkår for og gjennomføringen av en sak i jordskifteretten

-De ulike avgjørelsesformer og rettsmiddel i jordskifteloven

-Forholdet mellom de sentrale prosessuelle prinsipper og særtrekk ved jordskifteprosessen

-De viktigste forskjeller og likheter mellom tvisteloven og jordskifteloven

-Særtrekk ved dommerrollen i jordskifteretten

-Jordskifte og EMK

-Særtrekk ved reglene om sakskostnader

Læringsutbytte:

-Kurset omhandler reglene for domstolsbehandling, i sivil- og jordskifteprosessen. Målet for kurset er at studentene skal kunne analysere og drøfte sivil- og jordskifteprosesuelle spørsmål.

-Ved hjelp av juridisk metode vera i stand til å bruke dei ulike sivil- og jordskifteprosessuelle reglane det blir undervist i

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, innleverte øvingsoppgaver, enkelte øvinger i undervisningstiden
Læringsstøtte:
Veiledning og gjennomgang av oppgaver.
Pensum:

Hovedpensum:

Anne Robberstad, Sivilprosess (2015)

Kommentarutgave til jordskifteloven, Universitetsforlaget,, Bjerva med fleire.

Detaljert pensumliste blir lagt ut i Canvas ved semsterstart.

Forutsatte forkunnskaper:
 EIE 302 (kan tas samtidig)
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgaver
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
Merknader:
Under eksamen skal man evaluere studentens forståelse av emnet gjennom argumentasjon. Eksamen vil derfor utgjøre 5 timer.
Normert arbeidsmengde:
90-100 timer forelesninger. 20 timers veiledet arbeid med øvingsoppgaver 460 selvstudium og egetarbeid med oppgaveløsning
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet overlappar med JUS332.
Undervisningstid:
90-100 timer forelesninger . 10 timers veiledning med øvingsoppgaver.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått