JUS311 Overføring av fast eiendom

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Einar Bergsholm

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: ca. 25 timer Total normert student arbeidsmengde: 125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

Dette emne handler om overføring av fast eiendom. I tillegg gis det en oversikt over noen skatte- og avgiftsmessig spørsmål i forbindelse med salg og utleie av fast eiendom.

Dette lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha kjennskap til ulike lover for overføring og salg av fast eiendom, som for eksempel avhendingsloven, bustadoppføringsloven, konsesjonsloven og jordloven.. Studentene skal også få kunnskap om rettsvernsproblematikk som oppstår når flere har rettigheter i samme eiendom. I tillegg gis det en kort innføring i merverdiavgift og skatt knyttet til salg og utleie av fast eiendom.
  • Forelesninger
  • Pensumlitteratur og andre kilder legges ut på Canvas.
  • JUS100, JUS102, JUS110 og JUS310
  • Skriftlig eksamen 3,5 timer. Karakterskala: A-F.

    LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
  • Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra et tilfeldig utvalg eksaminander, eventuelt alle eksaminander. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
  • Kun eksamen
  • Nærmere informasjon vil være tilgjengelig på Canvas.
  • GSK