Course code JUS103

JUS103 Forretningsjus II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Lars Baklund
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg rettsområder som har betydning for revisors og regnskapsføreres arbeid, herunder reglene om stiftelse og sikring av pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og sentrale deler av reglene om økonomisk kriminalitet.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om relevante rettsområder som har betydning for revisors og regnskapsføreres arbeid, herunder reglene om stiftelse og sikring av pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og sentrale deler av reglene om økonomisk kriminalitet.
 • har kunnskap om næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter
 • har kunnskap om bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse
 • har kjennskap til konkursprosessen og enkeltforfølgningsrett

FERDIGHETER

Studenten

 • kan gjennomføre praktiske drøftelser og redegjøre for innholdet i reglene om:
 • etablering og sikring av pengekrav
 • vilkår om åpning av konkurs samt omstøtelse
 • økonomisk kriminalitet
 • kan gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om: næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter; bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse; konkursprosessen og enkeltforfølgning

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjon
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
Læringsaktiviteter:

Forelesninger og selvstudium. Frivillig gruppearbeid og oppgaveløsing.

Ikke obligatorisk oppmøte. 

Som hovedregel ikke videooptak av forelesning. Unntak kan gjøres etter begrunnet forespørsel. 

Læringsstøtte:

Læringsplatform Canvas

Timeplan TimeEdit

Pensum:
Sverre Faafeng Langfeldt og Tore Bråthen: Lov og rett for næringslivet. 21. utgave eller senere.
Anbefalte forkunnskaper:
Det forutsettes at studentene har kunnskap om juridisk metode og norsk rettssystem, tilsvarende innholdet i JUS100. For studenter som skal oppfylle kravene til regnskapsfører er det et krav at dette emnet er tatt i løpet av studiet. For andre er det ikke et formelt krav.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen obligatoriske aktiviteter. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer. Karakterskala A-F.
Sensor:
Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 25 timer forelesninger. Ca. 100 timer selvstudium og gruppearbeid.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet overlapper 2 sp med den utgaven av JUS102 som ble gitt i 2013 og 2014. De som tok et av disse kursene kan få 5 sp ved å ta eksamen i JUS104, som er et midlertidig emne spesielt laget for å løfte disse studentene opp til samme innhold som 2015-versjonen av JUS102+JUS103. Eksamen i JUS104 gis i januarblokk 2015. 
Undervisningstid:
Ca 25 timer forelesning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer