Course code JORD330

JORD330 Jordhelse og bærekraftig bruk av jordressurser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Susanne Eich-Greatorex
Medvirkende: Mathieu Andre Maurice Lamande
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen og har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: M-PV, M-MINA, M-AE, M-ECOL, M-NF, M-SF
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Jordsmonnet spiller en viktig rolle for mange av de helse- og miljøutfordringene verden står overfor. Vi blir stadig mer avhengige av jordsmonnstyrte økosystemfunksjoner. En bærekraftig forvalting av jordressurser forutsetter at all bruk av jord skjer på en måte som ivaretar jordhelsen. I dette emnet lærer dere om hvorfor og hvordan god jordhelse er viktig for å kunne opprettholde, forbedre og gjenopprette disse økosystemfunksjonene. Med utgangspunkt i ulike økosystemfunksjoner vil dere lære hvordan en gjennom ulike agronomiske driftsmetoder kan forringe, forbedre, opprettholde og restaurere jordhelsen.

Det legges vekt på forståelsen av hvordan jordkjemiske, fysiske og biologiske faktorer henger sammen med og påvirker jordhelse. Innsikt i trusler mot jordhelse og jordkvalitet og hvordan jordfunksjoner kan opprettholdes i agronomiske systemer vil vektlegges. Blant temaene som belyses nærmere er funksjon og virkning av organisk materiale, biologisk aktivitet og diversitet i jord, samt næringsforsyning og jordarbeiding sett i lys av bærekraft. Kurset bruker case-studier og enkle modellerings- og visualiseringsverktøy for å belyse effektene av agronomiske tiltak. Vi skal også diskutere ulike agronomiske konsepter, f.eks. økologisk landbruk, agroforestry, permakultur, regenerativt landbruk med hensyn til hvordan disse påvirker bærekraft og jordhelse.

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten skal kunne forklare og anvende kunnskap om fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i jord for å analysere effekter av ulike agronomiske tiltak, samt kombinere og vurdere strategier for bærekraftig forvaltning av landbruksjord. Studenten skal også kunne tolke og vurdere jordanalyseresultater mhp. jordhelse og jordas økosystemfunksjoner.

Ferdigheter

Studenten skal kunne analysere problemstillinger og komme med forslag til løsninger, basert både på innsamlet relevant kunnskap og tidligere tilegnet kunnskap. Dette innebærer kritisk tenkning, analyse og tolkning av informasjon, og anvendelse av akademisk kunnskap i praktiske problemer. Studenten skal kunne formidle forskningsbasert kunnskap i presentasjoner og diskusjoner.

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne fremme nødvendigheten av god jordforvaltning for å ta vare på både dyrkingspotensiale og andre jordfunksjoner i Norge og globalt. Studenten skal kunne samarbeide med folk med ulik bakgrunn og kunnskapsnivå for å komme frem til beste løsning.

Læringsaktiviteter:

Vi legger til rette for bruk av mange ulike læringsaktiviteter, hvor studentenes egenaktivitet, individuelt og i gruppe står sentralt. Sentrale temaer knyttet til jordhelse, jordfunksjoner og økosystemtjenester vil bli forelest av kursets lærere og inviterte gjestelærere, men også av studentene som tar emnet. Kursdeltagernes ulike bakgrunn, kunnskap og interesse skal benyttes som en ressurs til å formidle faget og øke læringsutbytte.

Studentene skal øves i tolkning av analyseresultater, til dette bruker vi langvarige forsøk på NMBUs forsøksareal på Kjerringjordet. Ulike Case-studier er utviklet/lagd for å belyse sammenhengen mellom ulike jordbrukstiltak/driftsmetoder og jordhelse.  Disse casene vil også tilrettelegge for en diskusjon av bærekraftbegrepene opp mot ulike økosystemtjenester.  Enkle modelleringsverktøy inkluderes i kurset for bedre visualisering og forståelse av effekter av ulike tiltak. Det legges til rette for aktiv deltagelse av alle kursdeltagere i diskusjoner som en forberedelse for lignende situasjoner i arbeidslivet.

Læringsstøtte:
Ukentlige møter i plenum med forelesninger, studentpresentasjoner og diskusjon, og dedikerte (gruppe)arbeidstimer med veiledning. Fortløpende individuell eller gruppevis veiledning skjer på studentenes initiativ, enten i klassen, ved besøk i kontortiden eller via internett.
Pensum:
Utvalgte bokkapitler og review-artikler som legges ut på Canvas. Pensum blir vurdert årlig. Fagartikler avhengig av individuelle og gruppepresentasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:
JORD230 eller kombinasjonen JORD200/MINA200.
Obligatorisk aktivitet:

En individuell presentasjon av et faglig tema, ca. 15- 20 minutter.

To gruppepresentasjoner; en basert på analysetall fra feltforsøk og deres tolkning, og en på et utvalgt tema basert på review-artikler og annen faglitteratur med etterfølgende diskusjon; samt forberedelse til og deltagelse i diskusjoner ledet av andre grupper.

Deltagelse på minimum 80% av møtene.

Vurderingsordning:

Muntlig eksamen:

Individuell muntlig eksamen bestående av en kort presentasjon av et tema gitt med en ukes forberedelsestid, etterfulgt av spørsmål.

Karakterregel: A-E/Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget og deltar i muntlig eksamen av gitt tema på slutten av semesteret.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Emnet overlapper 10 studiepoeng mot PJH300
Undervisningstid:
Strukturert arbeids- og undervisningstid: 60 timer (5 timer/uke), gruppearbeid og selvstudium: 190 timer
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer