JORD230 Jord som vekstmedium

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Trine Aulstad Sogn Tomasgaard

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:375 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokka, samt i høstparallellen.

Om dette emnet

Innhold: Jordfysikk: Jordas volumetriske forhold, jordstruktur, konsistens, vann i jord, luft i jord, jordtemperatur, jordpakking, erosjon og jordforbedring Bio-geo-kjemiske prosesser i jord: ionebytte, sorpsjon, utfelling, forvitring, redoksreaksjoner, mineralisering. Plantenes ernæring: Jordprøvetaking, tilgjengelighet av ulike plantenæringsstoffer i jord, næringsopptak, rotutvikling og rhizosfæren, mycorrhiza. Virkning av plantenæringsstoffer på plantenes vekst og kvalitet.

Dette lærer du

Studenten skal oppnå forståelse av fysiske og bio-geo-kjemiske egenskaper og prosesser i jord som har betydningen for tilgjengelighet av plantenæringsstoffer. Jordfysikk: Studenten skal kunne beskrive og utføre beregninger av jordfysiske egenskaper og prosesser. Studenten skall forstå virkning av jordfysiske forhold på plantenes vekst og utvikling. Studenten skal få innsikt i hvordan organisk materiale, jordarbeiding, jordpakking og erosjon påvirker jordas fysiske egenskaper på kort og lang sikt. Jordkjemi og planteernæring: Studenten skal kunne prøveta jord for analysering av plantenæringsstoffer og kunne vurdere jordas variabilitet ut fra noen enkle jordkjemiske analyser. Studenten skal kunne beregne binding, frigjøring og tilgjengelighet av ulike stoffer i jord og kunne forstå omsetningen av næringsstoffer fra jord til plante. Dette innbefatter næringsstoffers frigjøring, tilgjengelighet og planteopptak. Studenten skal også i noen grad få forståelse av hvordan de ulike næringsstoffene inngår i plantenes metabolisme og dermed hvordan de påvirker plantenes vekst og kvalitet. Studenten skal også få praktisk erfaring med identifisering av plantenes symptomer på mangel av ulike næringsstoffer.
 • Strukturert arbeids- og undervisningstid: 40 t i augustblokk, 60 t i høstparallell. Obligatoriske aktiviteter: noen praktiske øvelser og innlevering av regneoppgaver.
 • 1.a.Hillel, D. 2008. Introduction to environmental soil physics, Elsevier 1.b.Kompenium: Børresen, T. 2004. Jordarbeiding. Kompendium for JORD220. 2.a.Havlin, J.L, Beaton, J. D., Tisdale, S. L., Nelson, W.L. (2014). Soil fertility and Fertilizers An introduction to nutrient management, 8th edition. Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-978-0-13-503373-9. 516 p. 2.b.Aasen, I. (1997). Mangelsjukdomar. Landbruksforlaget, Oslo. (Deles ut på forelesning) Støttelitteratur: (Studentene har bok fra tidligere, obligatorisk kurs, even. kopier av aktuelle sider blir gjort tilgjengelige) Brady, N.C. and Weil, R.R. (2002). The Nature and Properties of Soils. 13th edition. Prentice Hall, ISBN 0-13-016763-0. 960 p. Marschner, H. (1995). Mineral nutrition of higher plants. Academic Press. Utvalgte emner vil kopieres og gis ut på forelesningene. McBride, Murray (1994). Environmental chemistry of soils. Oxford University press. Event. annen aktuell lærebok i jordkjemi. Utvalgte emner vil kopieres og gis ut på forelesningene.
 • JORD100, BOT130, KJM100, MATH100.
 • Samlet vurdering:

  • Rapport etter augustblokka teller 25% av karakteren.
  • Multiple choice eksamen teller 25% av karakteren.
  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 50% av karakteren.

  Alle tre delene må være bestått for å bestå emnet.

  Karakterregel A-E / Ikke bestått.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler Innlevering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor godkjenner innhold, opplegg , eksamensoppgaver og evaluerer avsluttende, skriftlig eksamen.
 • Tilstedeværelse i augustblokken, innlevering av regneoppgaver i høstparallellen, tilstedeværelse på praktisk øvelse i identifisering av mangelsymptomer, samt innlevering av en rapport etter denne øvelsen. Gjennomføre en multiple choice eksamen som arrangeres i høstsemesteret.
 • Strukturert arbeids- og undervisningstid: 40 t i augustblokk, 60 t i høstparallell
 • Realfag