Course code JORD160

JORD160 Introduksjon om jord

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Susanne Eich-Greatorex
Medvirkende: Trine Aulstad Sogn Tomasgaard, Line Tau Strand
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesningene omfatter: Jord som del av økosystemet. Jordas bestanddeler. Organisk materiale i jord. Jordøkologi. Vann i jord. Planternæringsstoffenes forekomst og reaksjon i jord. Jordsmonndannelse. Øvelser: Jordart , jordstruktur og jordsmonndannelse. Annet: Veiledning av studenten gjennom Canvas.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal kunne forklare viktige begrep og prosesser som er grunnleggende for å forstå jorda som dyrkingsmedium og del av landskapet.

Ferdighet: Studentene skal kunne identifisert viktige jordegenskaper i felt og utføre enkle beregninger om mengdeforhold på ulike bestanddeler i jorda

Generell kompetanse: Studentene skal verdsette jorda som en viktig ressurs både for planteproduksjon, økologi og miljø, og at en riktig utnyttelse av jorda er en forutsetning for god landskapspleie.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger brukes til gjennomgang av hovedtyper av jordegenskaper og prosesser i jord. Øvelsene (felt, lab og PC) gir en praktiske innføring/synliggjøring av forelesningstemaene. Canvas brukes for innlevering av oppgaver, repetisjon gjennom flervalgstester, svar av spørsmål tilknyttet tema fra forelesning og øvelser, dvs som en avslutning på dagens undervisning.
Læringsstøtte:
Tilgang til lærere i arbeidstiden og på e-post.
Pensum:
Utdelte notater. Anbefalt støttelitteratur: Robert F. Keefer, 2000, Handbook of Soils for Landscape Architects.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i biologi og kjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering i Canvas av utdelte øvelser og selvtester.
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen.

En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått

Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av eksamensoppgaver.
Merknader:
Emnet er særlig rettet mot studieprogram for landskapsarkitektur og landskapsingeniør, men kan også være aktuelt for økonomer o.a.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 125 timer. Forelesninger 24 timer. Øvelser 24 timer med lærer tilstede. Egeninnsats inkludert besvarelse av innleveringsoppgaver (totalt 77 timer).
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
JORD160 reduseres med 3 stp mot JORD101.
Undervisningstid:
Forelesninger: 24 timer. Øvelser: 24 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer