JORD160 Introduksjon om jord

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Susanne Eich-Greatorex

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Totalt 125 timer. Forelesninger 24 timer. Øvelser 20 timer med lærer tilstede. Egeninnsats inkludert besvarelse av innleveringsoppgaver (totalt 81 timer).

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i begynnelsen av juniblokka og varer i tre uker. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Om dette emnet

Forelesningene omfatter: Jord som del av økosystemet. Jordas bestanddeler. Organisk materiale i jord. Jordøkologi. Vann i jord. Planternæringsstoffenes forekomst og reaksjon i jord. Jordsmonndannelse. Øvelser: Jordart, jordstruktur og jordsmonndannelse m.m.. Annet: Veiledning av studenten gjennom Canvas.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene skal kunne forklare viktige begrep og prosesser som er grunnleggende for å forstå jorda som dyrkingsmedium og del av landskapet.

Ferdighet: Studentene skal kunne identifisert viktige jordegenskaper i felt og utføre enkle beregninger om mengdeforhold på ulike bestanddeler i jorda

Generell kompetanse: Studentene skal verdsette jorda som en viktig ressurs både for planteproduksjon, økologi og miljø, og at en riktig utnyttelse av jorda er en forutsetning for god landskapspleie.

 • Forelesninger brukes til gjennomgang av hovedtyper av jordegenskaper og prosesser i jord. Øvelsene (felt, lab og PC) gir en praktiske innføring/synliggjøring av forelesningstemaene. Canvas brukes for innlevering av oppgaver, repetisjon gjennom flervalgstester, svar av spørsmål tilknyttet tema fra forelesning og øvelser, dvs som en avslutning på dagens undervisning.
 • Tilgang til lærere i arbeidstiden og på e-post.
 • Utdelte notater. Anbefalt støttelitteratur: Robert F. Keefer, 2000, Handbook of Soils for Landscape Architects.
 • Skriftlig eksamen.

  En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått

 • Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av eksamensoppgaver.
 • Innlevering i Canvas av utdelte øvelser og selvtester.
 • Emnet er særlig rettet mot studieprogram for landskapsarkitektur og landskapsingeniør, men kan også være aktuelt for økonomer o.a.
 • Forelesninger: 24 timer. Øvelser: 20 timer.
 • JORD160 reduseres med 3 stp mot JORD100 / JORD101.
 • Bokstavkarakterer
 • GSK