Course code JORD160

JORD160 Introduksjon om jord

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Trond Børresen
Medvirkende: Per Ivar Hanedalen, Lars Molstad, Line Tau Strand
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 15 studenter


Undervises i periode:

Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .

Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: <p>M-LA., B-LI.</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger: Jord som del av økosystemet. Jordas bestanddeler. Organisk materiale i jord. Jordøkologi. Vann i jord. Plantenæringsstoffenes forekomst og reaksjon i jord. Jordsmonndannelse. Øvelser: Jordart , jordstruktur og jordsmonndannelse. Annet: Veiledning av studenten gjennom Fronter.

Læringsutbytte:

Forstå at jorda, som en del av landskapet, spiller en viktig rolle på det økologiske og miljømessige plan, og at en riktig utnyttelse av jorda er en forutsetning for god landskapspleie. Identifisere viktige jordegenskaper i felt og vite hvordan egenskapene påvirker jorda som økosystem.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger brukes til gjennomgang av hovedtyper av jordegenskaper og prosesser i jord. Øvelsene (felt, lab og PC) gir en praktiske innføring/synliggjøring av forelesningstemaene. Fronter brukes for innlevering av oppgaver, repetisjon gjennom flervalgstester, svar av spørsmål tilknyttet tema fra forelesning og øvelser, dvs som en avslutning på dagens undervisning.
Læringsstøtte:

Pensum:

Utdelte notater Anbefalt støttelitteratur: Robert F. Keefer, 2000, Handbook of Soils for Landscape Architects.

Forutsatte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper i biologi.

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper i biologi.

Obligatorisk aktivitet:

Innlevering på Fronter av utdelte øvelser og selvtester.

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen som flervalgstest, varighet 2 timer.

Sensor:

Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av eksamensoppgaver.Merknader:
Emnet er særlig rettet mot studieprogram for landskapsarkitektene, men kan også være aktuelt for økonomer o.a.
Normert arbeidsmengde:

Totalt 150 timer. Forelesninger 24 timer. Øvelser 24 timer med lærer tilstede. Egeninnsats inkludert besvarelse av innleveringsoppgaver og en obligatorisk presentasjon av et tema om jord (totalt 102 timer).Opptakskrav:

GSK

Overlapp:
JORD160 reduseres med 3 stp mot JORD101.
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Øvelser: 30 timer. Arbeid på nettet (Fronter): opp til 20 timer veiledning totalt.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått