JORD100 Jordlære

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Line Tau Strand

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Totalt 125 timer. Organiserte forelesninger og øvelser 44 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Jord er en viktig del av økosystemet og dette emnet gir en introduksjon til jordlære som skulle passe til alle som er interessert i terrestriske økosystem og de økosystemtjenesten hvor jord har en nøkkelrolle. God kjennskap til fagterminologi er viktig, og vi legger stor vekt på at dere skal mestre dette og ta det med inne i andre emner senere i studiene. Vi går gjennom jordas bestanddeler, oppbygging og sjiktinndeling, hvordan de måles og beskrives. Her kobler vi jordfysikk, -kjemi og -biologi opp mot anvendte fag: agronomi, skogskjøtsel og vann- og naturforvalting. Vi legger stor vekt på det organiske materiale i jord og hvordan jordsmonn må betraktes som en levende organisme. Vår forvaltning av det organiske materialet og levende organismer i jord har en stor betydning for karbonlagring og utslipp av drivhusgasser. Betydningen av vannet bevegelse i og igjennom jord kan ikke overdrives, det er viktig både for plantevekst og for kvaliteten på både grunn- og overflatevann. Vi vektlegger geologiens betydning for jordegenskaper og jordsmonnutvikling, disse fagene lenkes sammen fra småskala leirmineralogi og forvitringsprosesser til storskala erosjons- og landskapsprosesser. Vi synes det er viktig å formidle at jordsmonndannelse er en sakte prosess, det naturlige jordsmonnet vårt er ikke en fornybar ressurs og vi har et ansvar for å ta vare på denne ressursen. Samtidig er jord stadig viktigere i det ‘Grønne Skiftet’, mer avfall må resirkuleres, oljebaserte ikke fornybare gjødslemidler må utfases, biodiversitet må ivaretas, vi må sørge for at et slikt skifte skjer på en bærekraftig måte.

Dette lærer du

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 1. bruke og forstå grunnleggende jordfagsterminologien og definisjonene knyttet til jordsmonndannende faktorer og prosesser.
 2. tolke sjiktbetegnelser som brukes i jordprofilbeskrivelser
 3. gjenkjenne og beskrive ulike jordsmonntyper på ordens nivå ut ifra gjennomgått internasjonalt jordklassifikasjonssystem
 4. beskrive hovedgruppene av levende organismer i jord og deres betydning for omsetningen av organisk materiale i jord.
 5. beskrive de faktorene som har betydning for jordas vannbalanse, strømning av vann, luft og varme i jord.
 6. utføre enkle beregninger som beskriver viktige jordfysiske og jordkjemiske egenskaper
 7. beskrive oppbyggingen av og de viktigste egenskapene til hovedgruppene av leirmineraler i jord
 8. beskrive de viktigste prosessene tilknyttet pH og ionebytte i jord
 9. beskrive næringssyklusene for nitrogen, fosfor og kalium i jord samt de faktorene som er av størst betydning for plantetilgjengelighet av disse næringsstoffene.
 10. utføre skjønnsmessig bedømmelse av jordart og en visuell bedømming av jordstruktur.
 • Forelesningen brukes til gjennomgang av de viktigste prosesser/faktorer innen de ulike temaene. Til hvert tema er det lagd en quiz som ligger på Canvas, denne åpnes etter forelesning og kan gjøres når som helst. Lesing er viktig for læring og alle oppfordres til å lese de læreboka, pensum og sidetall er listet i ukeplanen. I tillegg til læreboka har vi lagd 3 notat om (norske-) jordarter, jordsmonntyper og om organisk materiale i jord- disse erstatter på ingen måte læreboka, men er tenkt som et supplement. Øvelsene er dels feltøvinger hvor studentene får en praktisk innføring i jordarts- og jordstrukturbestemmelse og enkle profilbeskrivelser av utvalgte jordsmonntyper. Det blir også gitt øvinger knyttet til fysiske og kjemiske jord egenskaper. Vi oppfordrer studenten til å danne kollokviegrupper, men dette skje på eget initiativ.
 • Blir vurdert årlig

  Weil, R.R. and N.C: Brady, 2017, 15th edition. The Nature and Properties of Soils. PEARSON, Prentice Hall. (ISBN 10-1-292-16223-6)

 • KJM100.
 • Samlet vurdering:

  • Mappevurdering: Midteksamen (to forsøk, det beste teller) (1/3)
  • Skriftlig slutteksamen 3 timer (2/3)

  Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

  Karakterregel A-E/Ikke bestått  Midtveiseksamen 1 Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler Midtveiseksamen 2 Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering (evaluering) av emnet.
 • Forelesninger/inneøvinger: 40 timer. Uteøvelser: 4 timer pr studentgruppe (2 timer pr uke i 2 uker).
 • JORD100 reduseres med 3 stp mot JORD160 og 5 stp mot JORD101
 • Realfag