Course code INN331

Emneansvarlige: Siw Marita Fosstenløkken
Medvirkende: Elin Kubberød, Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-EI og M-ØA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Studenten arbeider med problemstillinger innenfor innovasjon, kommersialisering og forretningsutvikling i en konkret bedrift eller offentlig virksomhet.

Arbeidet kan struktureres funksjonelt (at studenten får en bestemt funksjon og oppgave i virksomheten) eller kan være helt løsrevet som et prosjekt, hvor studenten arbeider med et reelt oppdrag i henhold til oppdragsgivers behov. En del av praksisoppholdet innebefatter at studenten gjør seg kjent i arbeidsmiljøet og tar del i den ordinære daglige driften, men får ansvar for et eget felt eller prosjekt. Studenten følges opp av en mentor i bedriften og har en hovedveileder ved Handelshøyskolen.  Antall dager i bedrift: Normert til ca 2 dager per uke.  Innholdet i internshipet skal i samråd med virksomheten defineres i en prosjektbeskrivelse som skal godkjennes av hovedveileder ved Handelshøykolen. Studenten er ansvarlig i å bidra med å finne relevant oppdragsgiver for internshipet samt være delaktig i definering av prosjektbeskrivelsen.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: 

  • Studenten vil kunne relatere sine praktiske erfaringer han eller hun får gjennom internshipet til teori i økonomi og entreprenørskap og dermed kunne skape ny innsikt og forståelse som utfordrer etablerte sannheter
  • Studenten vil kunne relatere sine praktiske erfaringer opp mot teorier og modeller og dermed oppnå dypere innsikt i anvendelsen av disse.

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne identifisere nye muligheter som kan bidra til nye og kreative ideer, omstilling og vekst i den virksomheten de har praksis i.
  • Kandidatene skal kunne anvende den teoretiske kunnskapen de tilegner seg gjennom studiet på problemstillinger og utfordringer i praksisvirksomheten og foreta begrunnede valg i koblingen mellom teori og erfaringskunnskap.

Generell kompetanse:

  • Studentene skal trenes i å fremstå som profesjonelle fagpersoner innen sitt fagområde.
  • Studenteneskal kunne arbeide selvstendig, delta i virksomheten som team-medlem og bidra som likeverdig partner med problemløsning innen virksomheten.
  • Studentene skal vise evne til refleksjon og praktiskbasert læring gjennom refleksjonsrapporten og ved hjelp av veiledning gjennom fellessamlinger.
Læringsaktiviteter:
Mentor/bedriftskontakt, refleksjonslogger med tilbakemeldinger, veiledningssesjoner med hovedveileder fra Handelshøyskolen. 
Læringsstøtte:
Våre samarbeidspartnere: NMBU TTO, Inkubator Ås, StartupLab, Forskningsparken, Oslo MedTech, lokale og regionale bedrifter og gründere.
Pensum:
Annonseres ved studiestart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent prosjektbeskrivelse leveres til emneansvarlig senest innen første uken av høstparalellen. Deltakelse på fellessamlinger. Studenten møter til 3 veiledersesjoner med hovedveileder på Handelshøyskolen hvor loggen fungerer som utgangspunkt for dialog og veiledning.
Vurderingsordning:
Den praksisbaserte læringen skal dokumenteres gjennom ukentlige refleksjonslogger der endelig akademisk leveranse er en refleksjonsrapport. Rapporten teller 100% og vurderes til bestått/ikke bestått. Refleksjonsrapporten bygger på utdelt pensum der studenten skal vise evne til refleksjon gjennom praksisbasert læring knyttet opp mot utvalgt pensumlitteratur. Det blir ikke organisert kontemulighet i dette emnet.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer refleksjonsrapport.
Normert arbeidsmengde:

200 timer i bedrift (12-13 uker med 2 dager per uke i bedrift)

100 timer til arbeid med refleksjonsrapport (inkludert pensumlitteratur), deltakelse på fellessamlinger og ukentlig logg.

Opptakskrav:
Forbeholdes studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon og et begrenset antall plasser for studenter på master økonomi og administrasjon. 
Undervisningstid:
ca. 300 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått