Course code INN331

INN331 Enternship

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Siw Marita Fosstenløkken
Medvirkende: Elin Kubberød, Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-EI og M-ØA
Emnets innhold:

Studenten arbeider med problemstillinger innenfor innovasjon, kommersialisering og forretningsutvikling i en konkret bedrift eller offentlig virksomhet.

Arbeidet kan struktureres funksjonelt (at studenten får en bestemt funksjon og oppgave i virksomheten) eller kan være helt løsrevet som et prosjekt, hvor studenten arbeider med et reelt oppdrag i henhold til oppdragsgivers behov. En del av praksisoppholdet innebefatter at studenten gjør seg kjent i arbeidsmiljøet og tar del i den ordinære daglige driften, men får ansvar for et eget felt eller prosjekt. Studenten følges opp av en mentor i bedriften og har en hovedveileder ved Handelshøyskolen.  Antall dager i bedrift: Normert til ca 2 dager per uke.  Innholdet i internshipet skal i samråd med virksomheten defineres i en prosjektbeskrivelse som skal godkjennes av hovedveileder ved Handelshøykolen. Studenten er ansvarlig i å bidra med å finne relevant oppdragsgiver for internshipet samt være delaktig i definering av prosjektbeskrivelsen.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: 

  • Studenten vil kunne relatere sine praktiske erfaringer han eller hun får gjennom internshipet til teori i økonomi og entreprenørskap og dermed kunne skape ny innsikt og forståelse som utfordrer etablerte sannheter
  • Studenten vil kunne relatere sine praktiske erfaringer opp mot teorier og modeller og dermed oppnå dypere innsikt i anvendelsen av disse.

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne identifisere nye muligheter som kan bidra til nye og kreative ideer, omstilling og vekst i den virksomheten de har praksis i.
  • Kandidatene skal kunne anvende den teoretiske kunnskapen de tilegner seg gjennom studiet på problemstillinger og utfordringer i praksisvirksomheten og foreta begrunnede valg i koblingen mellom teori og erfaringskunnskap.

Generell kompetanse:

  • Studentene skal trenes i å fremstå som profesjonelle fagpersoner innen sitt fagområde.
  • Studenteneskal kunne arbeide selvstendig, delta i virksomheten som team-medlem og bidra som likeverdig partner med problemløsning innen virksomheten.
  • Studentene skal vise evne til refleksjon og praktiskbasert læring gjennom refleksjonsrapporten og ved hjelp av veiledning gjennom fellessamlinger.
Læringsaktiviteter:
Mentor/bedriftskontakt, refleksjonslogger med tilbakemeldinger, veiledningssesjoner med hovedveileder fra Handelshøyskolen. 
Læringsstøtte:
Våre samarbeidspartnere: NMBU TTO, Inkubator Ås, StartupLab, Forskningsparken, Oslo MedTech, lokale og regionale bedrifter og gründere.
Pensum:
Annonseres ved studiestart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent prosjektbeskrivelse leveres til emneansvarlig senest innen første uken av høstparalellen. Deltakelse på fellessamlinger. Studenten møter til 3 veiledersesjoner med hovedveileder på Handelshøyskolen hvor loggen fungerer som utgangspunkt for dialog og veiledning.
Vurderingsordning:
Den praksisbaserte læringen skal dokumenteres gjennom ukentlige refleksjonslogger der endelig akademisk leveranse er en refleksjonsrapport. Rapporten teller 100% og vurderes til bestått/ikke bestått. Refleksjonsrapporten bygger på utdelt pensum der studenten skal vise evne til refleksjon gjennom praksisbasert læring knyttet opp mot utvalgt pensumlitteratur. Det blir ikke organisert kontemulighet i dette emnet.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer refleksjonsrapport.
Normert arbeidsmengde:

200 timer i bedrift (12-13 uker med 2 dager per uke i bedrift)

100 timer til arbeid med refleksjonsrapport (inkludert pensumlitteratur), deltakelse på fellessamlinger og ukentlig logg.

Opptakskrav:
Forbeholdes studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon og et begrenset antall plasser for studenter på master økonomi og administrasjon. 
Undervisningstid:
ca. 300 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått