Course code INN331

INN331 Enternship

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Elin Kubberød, Anders Lunnan, Siw Marita Fosstenløkken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-EI
Emnets innhold:

Studenten arbeider med problemstillinger innenfor innovasjon, kommersialisering og forretningsutvikling i en konkret bedrift eller offentlig virksomhet.

Arbeidet kan struktureres funksjonelt (at studenten får en bestemt funksjon og oppgave i virksomheten) eller kan være helt løsrevet som et prosjekt, hvor studenten arbeider med et reelt oppdrag i henhold til oppdragsgivers behov. En del av praksisoppholdet innebefatter at studenten gjør seg kjent i arbeidsmiljøet og tar del i den ordinære daglige driften, men får ansvar for et eget felt eller prosjekt. Studenten følges opp av en mentor i bedriften og har en hovedveileder ved Handelshøyskolen.  Antall dager i bedrift: Normert til ca 3 dager per uke.  Innholdet i internshipet skal i samråd med virksomheten defineres i en prosjektbeskrivelse som skal godkjennes av hovedveileder ved Handelshøykolen. Studenten er medansvarlig i å bidra med å finne relevant oppdragsgiver for internshipet samt være delaktig i definering av prosjektbeskrivelsen.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: 

  • Studenten vil kunne relatere sine praktiske erfaringer han eller hun får gjennom internshipet til teori i innovasjon og entreprenørskap og dermed kunne skape ny innsikt og forståelse som utfordrer etablerte sannheter

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne øves i å opptre som endringsagenter som kan bidra til nye og kreative ideer, omstilling og vekst i den virksomheten de har praksis i.
  • Kandidatene skal kunne anvende den teoretiske kunnskapen de tilegner seg gjennom studiet på problemstillinger og utfordringer i praksisvirksomheten og foreta begrunnede valg i koblingen mellom teori og erfaringskunnskap.

Generell kompetanse:

  •  Studentene skal trenes i  å fremstå som profesjonelle fagpersoner og endringsagenter innen innovasjon og entreprenørskap
  • Studenteneskal kunne arbeide selvstendig, delta i virksomheten som team-medlem og bidra som likeverdig partner med problemløsning innen virksomheten.
  • Studentene skal kunne gjennomføre et eget prosjekt og og utarbeid en faglig begrunnet rapport og beslutningsunderlag for praksisvirksomheten under veiledning
Læringsaktiviteter:
Mentor, refleksjonslogger med tilbakemeldinger, veiledningssesjoner med hovedveileder fra Handelshøyskolen. 
Læringsstøtte:
Våre samarbeidspartnere: NMBU TTO, StartupLab, Forskningsparken, Oslo MedTech, Oslo Cancer Cluster Incubator, Follo Næringsråd, lokale og regionale bedrifter og gründere.
Pensum:
Inkluderes i avtale.
Forutsatte forkunnskaper:
Forbeholdes studenter på masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon. 
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent prosjektbeskrivelse. Prosjektet avsluttes normalt med en prosjektrapport. 
Vurderingsordning:
Læringen skal dokumenteres gjennom ukentlige refleksjonslogger. Oppdragsgivers kontaktperson og mentor gir ukentlige tilbakemeldinger på loggen på hvordan studenten har gjennomført definerte oppgaver jamfør prosjektbeskrivelsen. Studenten møter til 3 veiledersesjoner med hovedveileder på Handelshøyskolen hvor loggen fungerer som utgangspunkt for dialog og veiledning.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner rapport og prosjektbeskrivelse.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Forbeholdes studenter på masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon.
Undervisningstid:
ca. 300 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått