Course code INN331

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Medvirkende: Anders Lunnan
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-EI
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Studenten arbeider med problemstillinger innenfor innovasjon, kommersialisering og forretningsutvikling i en konkret bedrift eller offentlig virksomhet.

Arbeidet kan struktureres funksjonelt (at studenten får en bestemt funksjon og oppgave i virksomheten) eller kan være helt løsrevet som et prosjekt, hvor studenten arbeider med et reelt oppdrag i henhold til oppdragsgivers behov. En del av praksisoppholdet innebefatter at studenten gjør seg kjent i arbeidsmiljøet og tar del i den ordinære daglige driften, men får ansvar for et eget felt eller prosjekt. Studenten følges opp av en mentor i bedriften og har en hovedveileder ved Handelshøyskolen.  Antall dager i bedrift: Normert til ca 3 dager per uke.  Innholdet i internshipet skal i samråd med virksomheten defineres i en prosjektbeskrivelse som skal godkjennes av hovedveileder ved Handelshøykolen. Studenten er medansvarlig i å bidra med å finne relevant oppdragsgiver for internshipet samt være delaktig i definering av prosjektbeskrivelsen.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: 

  • Studenten vil kunne relatere sine praktiske erfaringer han eller hun får gjennom internshipet til teori i innovasjon og entreprenørskap og dermed kunne skape ny innsikt og forståelse som utfordrer etablerte sannheter

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne øves i å opptre som endringsagenter som kan bidra til nye og kreative ideer, omstilling og vekst i den virksomheten de har praksis i.
  • Kandidatene skal kunne anvende den teoretiske kunnskapen de tilegner seg gjennom studiet på problemstillinger og utfordringer i praksisvirksomheten og foreta begrunnede valg i koblingen mellom teori og erfaringskunnskap.

Generell kompetanse:

  •  Studentene skal trenes i  å fremstå som profesjonelle fagpersoner og endringsagenter innen innovasjon og entreprenørskap
  • Studenteneskal kunne arbeide selvstendig, delta i virksomheten som team-medlem og bidra som likeverdig partner med problemløsning innen virksomheten.
  • Studentene skal kunne gjennomføre et eget prosjekt og og utarbeid en faglig begrunnet rapport og beslutningsunderlag for praksisvirksomheten under veiledning
Forutsatte forkunnskaper:
Forbeholdes studenter på masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon. 
Obligatorisk aktivitet:
I henhold til godkjent prosjektbeskrivelse. 
Vurderingsordning:
Langsgående. Læringen skal dokumenteres gjennom ukentlige refleksjonslogger. Oppdragsgivers kontaktperson og mentor gir ukentlige tilbakemeldinger på loggen på hvordan studenten har gjennomført definerte oppgaver jamfør prosjektbeskrivelsen. Studenten møter til 3 veiledersesjoner med hovedveileder på Handelshøyskolen hvor loggen fungerer som utgangspunkt for dialog og veiledning.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner rapporter og prosjektbeskrivelse.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Forbeholdes studenter på masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon
Undervisningstid:
ca. 300 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått