Course code INN200

INN200 Økonomistyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Ekstraordinært 2021 vår

Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter.

Tematisk er kurset delt inn i følgende hoveddeler:

 • Introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap
 • Kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling
 • Kortsiktige, mellomlange, og langsiktige beslutningsproblemer
 • Budsjettering
Læringsutbytte:

Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.

Kunnskaper:

Kandidaten  

 • har god kunnskap om grunnleggende begreper i økonomistyringen
 • har god kunnskap om grunnleggende teorier og metoder i økonomistyringen
 • har god kunnskap om regnskapets grunnleggende oppbygging
 • har god kunnskap om det økonomiske kretsløpet i samfunnet

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan sette opp kalkyler og budsjett
 • kan gjennomføre enkle investeringsanalyser
 • kan gjennomføre nullpunktsanalyser
 • kan gjennomføre nøkkeltallsanalyse av regnskapet
 • kan anvende elektronisk regneark som verktøy for å løse problemene over
 • kan forstå sammenhengen mellom plan og budsjett, regnskap og rapport

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan trekke selvstendige konklusjoner basert på økonomiske analyser
 • kan vurdere de økonomiske konsekvensene av egne beslutninger
 • kan kritisk vurdere de økonomiske prosessene i egen virksomhet
 • kan forstå forholdet mellom økonomistyring, ressursknapphet og ulike former for ressurser en organisasjon disponerer
Læringsaktiviteter:
Emnet består av digitale forelesninger, videofilmer og ukentlige øvinger. Studentene vil få tilgang til nettressurser på Canvas.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Terje Berg: Økonomistyring 3. utgave 2021, Cappelen Damm AS. ISBN 9788202659820
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent minst 8 av 12 obligatoriske innleveringsoppgave. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to år.
Vurderingsordning:
Avsluttende 3 timers skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:

GSK.

Emnet gis heldigitalt, og kan dermed tas av studenter på EE-DIGØK. 

Overlapp:
5 studiepoeng overlapp med BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi. 2,5 studiepoeng overlapp med BUS101 Bedriften. 5 studiepoeng overlapp med INN201-B Økonomistyring. 
Undervisningstid:
Det legges opp til 2 timer til øvinger per uke. Den samme øvingen går flere ganger i uka.
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått/ Ikke bestått