Course code INN200

INN200 Økonomistyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Eksatraordinært 2021 vår

Første gang: Studieår 2017-2018
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter.

Tematisk er kurset delt inn i følgende hoveddeler:

 • Introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap
 • Kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling
 • Kortsiktige, mellomlange, og langsiktige beslutningsproblemer
 • Budsjettering
Læringsutbytte:

Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.

Kunnskaper:

Kandidaten  

 • har god kunnskap om grunnleggende begreper i økonomistyringen
 • har god kunnskap om grunnleggende teorier og metoder i økonomistyringen
 • har god kunnskap om regnskapets grunnleggende oppbygging
 • har god kunnskap om det økonomiske kretsløpet i samfunnet

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan sette opp kalkyler og budsjett
 • kan gjennomføre enkle investeringsanalyser
 • kan gjennomføre KostnadResultatVolum (KRV)-analyser
 • kan gjennomføre nøkkeltallsanalyse av regnskapet
 • kan anvende elektronisk regneark som verktøy for å løse problemene over
 • kan forstå sammenhengen mellom plan og budsjett, regnskap og rapport

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan trekke selvstendige konklusjoner basert på økonomiske analyser
 • kan vurdere de økonomiske konsekvensene av egne beslutninger
 • kan kritisk vurdere de økonomiske prosessene i egen virksomhet
 • kan forstå forholdet mellom økonomistyring, ressursknapphet og ulike former for ressurser en organisasjon disponerer
Læringsaktiviteter:

Emnet består av digitale forelesninger, videofilmer og ukentlige øvinger. Studentene vil få tilgang til nettressurser på Canvas.

Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Terje Berg: Økonomistyring 2. utgave 2018, Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-59247-9
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent minst 8 av 12 obligatoriske innleveringsoppgave. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to år.
Vurderingsordning:
Avsluttende 3 timers skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi. 2,5 studiepoeng overlapp med BUS101 Bedriften. 
Undervisningstid:

Det legges opp til 2 timer med digitale forelesninger og videofilmer og 2 timer til øvinger per uke. 

Eksamensdetaljer: :