Course code INN200

INN200 Økonomistyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon (B-ØA) har ikke adgang til emnet ettersom det overlapper med obligatoriske emner i B-ØA.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2017H
Emnets innhold:
Kostnads- og inntektsanalyse herunder analyser av kostnadsstruktur og kostnadsdrivere. Kalkulasjonsprinsipper og metoder. Ulike typer beslutningsverktøy. Vurdering av prosjekter. Budsjetteringsprosessen. Regnskapsanalyse.
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom egenaktivitet og aktivitet i grupper. Case- og oppgaveløsninger skal presenteres i seminarer og workshops.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Blir gjort kjent ved studiestart.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen. Det gis deleksamener i løpet av semesteret som må besvares. Disse teller 30 %. En avsluttende eksamen som omfatter hele pensum i emnet, varighet 3 timer. Slutteksamen teller 70 %. Den endelige karakteren vil representere et veiet gjennomsnitt av alle eksamenene. Karakteren for deleksamener er kun gyldig det semesteret deleksamen er avlagt og ved påfølgende konteeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studenter på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon vil gjennomgå de samme temaene i andre obligatoriske emner i løpet av studiet og kan derfor ikke ta INN200. Emnet overlapper 5 studiepoeng med BUS200.
Undervisningstid:
Det blir 4 timer med forelesninger/oppgaveløsninger per uke. 
Eksamensdetaljer: :