Course code INN200

INN200 Økonomistyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon (B-ØA) har ikke adgang til emnet ettersom det overlapper med obligatoriske emner i B-ØA.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2017H
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kostnads- og inntektsanalyse herunder analyser av kostnadsstruktur og kostnadsdrivere. Kalkulasjonsprinsipper og metoder. Ulike typer beslutningsverktøy. Vurdering av prosjekter. Budsjetteringsprosessen. Regnskapsanalyse.
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom egenaktivitet og aktivitet i grupper. Case- og oppgaveløsninger skal presenteres i seminarer og workshops.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Blir gjort kjent ved studiestart.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen. Det gis deleksamener i løpet av semesteret som må besvares. Disse teller 30 %. En avsluttende eksamen som omfatter hele pensum i emnet, varighet 3 timer. Slutteksamen teller 70 %. Den endelige karakteren vil representere et veiet gjennomsnitt av alle eksamenene. Karakteren for deleksamener er kun gyldig det semesteret deleksamen er avlagt og ved påfølgende konteeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studenter på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon vil gjennomgå de samme temaene i andre obligatoriske emner i løpet av studiet og kan derfor ikke ta INN200. Emnet overlapper 5 studiepoeng med BUS200.
Undervisningstid:
Det blir 4 timer med forelesninger/oppgaveløsninger per uke. 
Eksamensdetaljer: :