Course code INN200

INN200 Økonomistyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimalt 35 studenter. Studentene ved Masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon og Naturbasert reiseliv har fortrinnsrett. Dersom det er ledige plasser, kan det tas opp studenter fra andre mastergradsstudier. Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon (B-ØA) har ikke adgang til emnet ettersom det overlapper med obligatoriske emner i B-ØA.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Studenter opptatt på masterstudiet i entreprenørskap og innovasjon.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kostnads- og inntektsanalyse herunder analyser av kostndsstruktur og kostnadsdrivere Kalkulasjonsprinsipper og metoder Ulike typer beslutningsverktøy Vurdering av prosjekter Budsjetteringsprosessen Regnskapsanalyse.
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom egenaktivitet og aktivitet i grupper. Case- og oppgaveløsninger skal presenteres i seminarer og workshops.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Blir gjort kjent ved studiestart
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Aktiv deltagelse i gruppearbied og presentasjoner
Vurderingsordning:
Den langsgående vurderingen vil bli avsluttet med en muntlig eksamen. Karakteren sette på grunnlag av oppgaver og skriftlig eksamen. Oppgaver teller 40% og skriftlig eksamen 60%.  For å ta kontinuasjonseksamen, må oppgavedelen være bestått. 
Sensor:
Ekstern sensor vil følge den langsgående vurderingen kontinuerlig gjennom semesteret i tillegg til den endelige muntlige prøven.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studenter på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon vil gjennomgå de samme temaene i andre obligatoriske emner i løpet av studiet og kan derfor ikke ta INN200.
Undervisningstid:
Det blir 4 timer med forelesninger/oppgaveløsninger per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått