Course code INN200

INN200 Økonomistyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimalt 35 studenter. Studentene ved Masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon og Naturbasert reiseliv har fortrinnsrett. Dersom det er ledige plasser, kan det tas opp studenter fra andre mastergradsstudier. Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon (B-ØA) har ikke adgang til emnet ettersom det overlapper med obligatoriske emner i B-ØA.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Studenter opptatt på masterstudiet i entreprenørskap og innovasjon.
Emnets innhold:
Kostnads- og inntektsanalyse herunder analyser av kostndsstruktur og kostnadsdrivere Kalkulasjonsprinsipper og metoder Ulike typer beslutningsverktøy Vurdering av prosjekter Budsjetteringsprosessen Regnskapsanalyse.
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom egenaktivitet og aktivitet i grupper. Case- og oppgaveløsninger skal presenteres i seminarer og workshops.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Blir gjort kjent ved studiestart
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Aktiv deltagelse i gruppearbied og presentasjoner
Vurderingsordning:
Den langsgående vurderingen vil bli avsluttet med en muntlig eksamen. Karakteren sette på grunnlag av oppgaver og skriftlig eksamen. Oppgaver teller 40% og skriftlig eksamen 60%.  For å ta kontinuasjonseksamen, må oppgavedelen være bestått. 
Sensor:
Ekstern sensor vil følge den langsgående vurderingen kontinuerlig gjennom semesteret i tillegg til den endelige muntlige prøven.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studenter på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon vil gjennomgå de samme temaene i andre obligatoriske emner i løpet av studiet og kan derfor ikke ta INN200.
Undervisningstid:
Det blir 4 timer med forelesninger/oppgaveløsninger per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått