Course code IND300

IND300 Eksperter i team

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Tor Kristian Stevik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            Studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            Studenter på M-IØ</p><p>3.            Studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall stp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gjennomføres hovedsaklig som gruppearbeid med veiledning fra faglærer hvor studentene skal arbeide med en tverrfaglig problemstillingen. Aktuelle problemstillinger i kurset tas fra samfunns- og arbeidslivet. I tillegg til gruppearbeidet vil det gis 3-4 forelesninger om temate samarbeidskompetanse. En viktig del av gruppearbeide er en bevistgjøring i forhold til orienterings-, vurderings-, standpunkt- og samarbeidsfasen, hvor at det konkret vil arbeides med kommunikasjon, oppgaveløsning, beslutnongsprosesser og konflikthåndtering. Studentene vil gjennom et slikt gruppearbeid få trening i lytting, stille spørsmål, snakke om ubehagelige tema, personkoflikter, faglig uenighet, gi og motta tilbakemeldinger, samt trene på å forbedre handlingsmønsteret. Samarbeidskompetanse etableres gjennom felles refleksjon over samarbeidet i gruppa, og ved å gi hverandre konstruktiv tilbakemelding.
Læringsutbytte:
Etter at studenten har gjennomført kurset Eksperter i Team har man kunnskap om kommunikasjon og samarbeidsformer som gjør man bedre istand til å arbeide med tverrfaglige problemstillinger og dermed skape mer helhetlige svar. Dette innebærer at: - Studenten kan formidle egen kompetanse i et tverrfaglig samarbeid, samt anvende egen og andres kometanse for å finne den beste helhetlige løsningen for prosjekt - Studenten skal kunne analysere og reflektere over egen og andres rolle og bidrag i prosjektet, og anvende grunnleggende begrep og metoder fra relevante fagområder
Læringsaktiviteter:
Læringsformen i kurset er erfaringsbasert. Samarbeidskompetanse utvikles gjennom at studentene lærer av de konkrete situasjonene som oppstår i prosjektarbeidet. Felles refleksjon og gjennomgang i gruppen av egne handlingsmønster, væremåte og språk danner grunnlaget for læringen.
Pensum:
-
Anbefalte forkunnskaper:
IND200 Praktisk prosjektarbeid
Obligatorisk aktivitet:
Hver student skal gjennomføre en DISK-test i løpet av første kursdag. Hver gruppe skal ha to muntlige presentasjon av oppgaven, samt en evaluering av samarbeidet i gruppa. Hver student skal levere en personlighetslogg.
Vurderingsordning:
Studentene skal levere en tredelt sluttrapport. Den ene delen omfatter resultatet av selve prosjektarbeidet, den andre delen omfatter en beskrivelse av hvordan samarbeidet i gruppen har fungert og hva man har lært og den tredje delen er en personlighetslogg. Del en teller 50% og del to teller 50%.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. 
Normert arbeidsmengde:
For et 5 stp emne må det påregnes 125 timers arbeid.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Oppmøte hver dag (08 15 - 15 00) i hele blokkperioden.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer