Course code IND250

IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Jan Ola Strandhagen
Medvirkende: Jesper Frausig, Tor Kristian Stevik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallel
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet omhandler produksjonslogistikk og distribusjon. Distribusjon inkluderer transport, lager og varelevering. Emnet dekker primært både de strukturelle og styringsmessige deler av fagfeltet og både metoder og prinsipper og en del deskriptiv beskrivelse av systemer og utstyr for logistikk og distribusjon. Læringsaktiviteter er tredelt; en forelesningsdel, en øvingsdel og en datamodelleringsbasert prosjektoppgave. Forelesningene gir innsikt i prinsipper og metoder. Øvingene er basert på industrielle case og prosjektoppgavene fokuseres rundt ett case med bruk av reelle data.

Produksjonslogistikk inneholder tematikk som styringsprinsipper og styringsmodeller, digitale styringssystemer, fabrikklayout og material håndtering. Distribusjonsmodeller, varehusmodeller og lagerstyring, samt oversikt over ulike leveransemodeller, inkludert nettbaserte forretningsmodeller.

Emnet dekker spesielt moderne og fremtidige løsninger som sanntids beslutningsstøtte, internettbaserte driftsmodeller, sensorer og overvåkning for styring, og autonome lastbærere og kjøretøy.

Læringsutbytte:

- Inneha grunnkunnskap om produksjonslogistikk og distribusjon i et moderne samfunn - Ha forståelse om og kunne anvende relevante modeller, metoder og analyseteknikker

- Ha innsikt og forståelse for bruk av digital teknologi, autonome systemer og smart beslutningsstøtte - Evne til å kunne anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger innen produksjonslogistikk og distribusjon - Evne å omforme teorier til praktisk anvendelse basert på velbegrunnede valg av relevante alternative løsninger. - Vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller og løsninger selvstendig og kritisk.

- Evne til å vurdere hvordan teknologisk utvikling gir nye muligheter i drift og forretningsutvikling - Forstå logistikkens rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv med fokus på bærekraft og muligheter i digitalisering. - Kunne formidle og kommunisere logistikkfaglige problemstillinger og løsninger

Læringsaktiviteter:
  • Forelesninger med innebygde case
  • Øvingsopplegg basert på reelle industricase, med analyse og utarbeidelse av løsningsforslag og presentasjon i plenum
  • Simuleringsmodeller
Læringsstøtte:
Studentgrupper kan få tilgang til veiledning
Pensum:
Pensumoversikt blir fremlagt på første forelesning
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave Bestått/ikke bestått
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen 3 timer, A-F
Sensor:
Sensor skal aktivt delta i utvikling av vurderingskriteriene og vurderingsopplegget
Normert arbeidsmengde:
5 sp krever normalt 125 timers arbeid
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer forelesning og 2 timer øving hver uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer