Course code IND200

IND200 Praktisk prosjektstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Tor Kristian Stevik
Medvirkende: Ingemund Jordanger, Arnstein Moe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er et kurs i moderne prosjektledelse, basert på nasjonalt regime for konsept­utvikling samt PMIs og IPMAs kompetanse­plattformer for prosjektledelse/-styring  

1. Prosjektutvikling i tidligfase. Sentrale temaer:

  • Begrepsapparatet, prosjektets fasemodell, verdiperspektivet
  • Konseptutvikling (KVU); behovsanalyse, mål og strategi, kravspesifikasjon og alternativanalyse (MCDA)
  • Behandling av usikkerhet ved konseptutvikling og -valg.

Et hovedfokus er å utvikle og velge konsepter som gir størst verdiskaping.

2. Prosjekter i planleggings- og gjennomføringsfase. Sentrale temaer:

  • Begrepsapparatet, prosjekt som arbeidsform, prosjektets styringsparametre
  • Prosjektplanlegging; prosjektorganisering, prosjektnedbrytningsstruktur, kostnads­estimering, fremdriftsplanlegging, kontraktsstrategier/anskaffelser, kommunikasjon, behandling av usikkerhet/risiko
  • Prosjektoppfølging; statusrapportering, utarbeidelse av prognoser for tid og kostnad, inntjent verdi
  • Program- og porteføljestyring

Praktiske prosjekteksempler vil bli gjennomgått som et ledd i undervisningen

Læringsutbytte:

Emnet gir grunnleggende kompetanse i prosjektledelse og -styring gjennom prosjektets ulike faser. Emnet gir kompetanse i anvendelse av prosjektstyringsmetoder og -verktøy. Prosjekteksempler gjennomgås for å gi studentene en praktisk forståelse av forelest teori.

Kurset vi gi grunnlag for PMI- og IPMA-sertifisering.

Læringsaktiviteter:
Emnet baseres på egen og ekstern kunnskap og erfaring innen prosjekt gjennomføring og ledelse. Praktiske eksempler i kombinasjon med teori vil bli vektlagt. Studentgrupper gjennomfører flere case som er knyttet til temaene i forelesningen. Gruppearbeidet benyttes også til praktisk trening på prosjektarbeid hvor evaluering av prosessen er et viktig element.
Pensum:
Westhagen, H, m. fl. 2008, Prosjektarbeid Utviklings- og endringskompetanse Rolstadås, A, 2011. Praktisk prosjektstyring. Samset, K. 2008, Prosjekt i tidligfasen
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i casearbeidet er obligatorisk
Vurderingsordning:
Obligatorisk semesteroppgaver teller 40 % og skriftlig eksamen teller 60 %. Varighet på skriftlig eksamen er 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Et emne på 10 sp krever normalt 300 timers arbeid
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 forelesninger per uke 2 øvingstimer per uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått