Course code IND200

IND200 Praktisk prosjektstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Tor Kristian Stevik
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet tar for seg følgende tema: - Begrepsapparatet - Prosjekt som arbeidsform - Prosjektvalg - Styring, gjennomføring og oppfølging av prosjekter - Prosjektorganisering og ledelse - Metoder og teknikker innen problemløsning, lønnsomhetsanalyse, risikostyring - Valg av konsept
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om hva prosjektarbeid er, og de ulike elementene som inngår i prosjektarbeid. Etter at emnet er gjennomført skal studentene ha kunnskap om grunnleggende begrep og hvordan prosjekter initieres og styres. Studentene skal en forståelse av prosjekt som arbeidsform, og hvordan de organiseres og ledes, samt at de skal kunne benytte ulike metoder og teknikker innen problemløsning prosjektvalg, lønnsomhetsanalyser, nettverksplanlegging og risikovurdering. Videre skal de ha innsikt i kostnadsestimering, prosjektoppfølging. I emnet vil det bli gitt konkrete eksempler slik at studentene får en praktisk forståelse av emnet.
Læringsaktiviteter:
Emnet baseres på egen og ekstern kunnskap og erfaring innen prosjekt gjennomføring og ledelse. Praktiske eksempler i kombinasjon med teori vil bli vektlagt. Studentgrupper gjennomfører flere case som er knyttet til temaene i forelesningen. Gruppearbeidet benyttes også til praktisk trening på prosjektarbeid hvor evaluering av prosessen er et viktig element.
Pensum:
Westhagen, H, m. fl. 2008, Prosjektarbeid Utviklings- og endringskompetanse Rolstadås, A, 2011. Praktisk prosjektstyring. Samset, K. 2008, Prosjekt i tidligfasen
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i casearbeidet er obligatorisk
Vurderingsordning:
Obligatorisk semesteroppgaver teller 40 % og skriftlig eksamen teller 60 %. Varighet på skriftlig eksamen er 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Et emne på 10 sp krever normalt 300 timers arbeid
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 forelesninger per uke 2 øvingstimer per uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått