HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Birger Svihus

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Januarblokk

Om dette emnet

Emnet handler om de store linjene i jordbruket globalt og nasjonalt, fra produksjonsgrunnlaget i de ulike land, jordbrukets plass i økonomien og de mange aspektene som jordbruk og god jordbrukspolitikk består i. Det skal gi innsikt i de ulike matsystemene i verden og den norske landbruksmodellen, og de utfordringer som ligger i de mange, ofte motstridende, interessene og hensynene det er ønskelig å ta, både for å sikre nok mat og for at jordbruket på best mulig måte skal bidra til bærekraft og god samfunnsutvikling både i Nord og i Sør. Den første uka introduseres disse temaene på en overordnet måte gjennom forelesningene til Christian Anton Smedshaug (Christian.Anton.Smedshaug@agrianalyse.no), Birger Svihus (birger.svihus@nmbu.no) og Anne Kjersti Uhlen (anne.uhlen@nmbu.no).

Christian Antons forelesninger handler mest om de samfunnsmessige og de overordnede naturgitte faktorene som styrer matproduksjonen verden over, ikke minst de sterke politiske, ideologiske og økonomiske tilsiktede og utilsiktede styringsmekanismene. Dette diskuteres både i u- og i-landsperspektiv, der utviklingsøkonomi er et viktig stikkord, sammen med historiske erfaringer. Videre er forholdet mellom tilbud og etterspørsel sentralt og ikke minst basal kunnskap om produksjonsvolumer og viktige produsentland globalt. Dette stoffet dekkes i sin helhet i boka «Kan jordbruket fø verden», der hele boka er høyst pensumsrelevant.

Anne Kjersti Uhlen sine innledende forelesninger handler om grunnlaget for all matproduksjon, nemlig planteproduksjonen. Poenget med hennes forelesninger er å fortelle om hvordan moderne planteproduksjon foregår, med vekt på hva som er nødvendige innsatsfaktorer i denne produksjonen.

Birger Svihus sine innledende forelesninger handler om husdyrenes rolle i matproduksjonssystemet, og om de ernæringsmessige hensyn som må tas når vårt kosthold skal bli så godt som mulig.

De påfølgende to ukene har vi i stor grad invitert folk med spesialkompetanse innen noen av de viktigste temaene i dette emnet til å holde forelesninger. Forelesningene er ment å gi mer innsikt i viktige enkelttema, og vil forhåpentligvis også bidra til et utvidet perspektiv på matsystemene.

Dette lærer du

Kunnskaper

 • Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om de biologiske, økonomiske og samfunnsmessige sammenhengene i nasjonal og global matproduksjon

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne bruke denne kunnskapen og innsikten i matsystemets kompleksitet videre i sitt studieprogram ved NMBU

Generell kompetanse

 • Studentene vil være i stand til delta aktivt i samfunnsdebatten om disse spørsmålene, og bidra til en mer nyansert og faglig basert forståelse av moderne matproduksjon
  • Forelesningar, filmer, debatt m.m.
  • Studentpresentasjoner av gjennomgåtte emne
 • Christian Anton Smedshaug 2012: ‘Kan jordbruket fø verden?’ Universitetsforlaget 2. utgave. 279 s. Boka er å få kjøpt i universitetsbokhandelen, NMBU. Denne boka er sentral i dette emnet, ikke minst for de temaene som Smedshaug foreleser om.

  Deler av Åsmund Bjørnstads bok fra 2012, ‘Vårt daglege brød. Kornets kulturhistorie’ (Vidarforlaget AS), vil også gi nyttig bakgrunnsinformasjon, ikke minst for den delen som handler om plantene og spesifikt planteavl. Boka er å få kjøpt i universitetsbokhandelen, NMBU

  Deler av Birger Svihus’ bok fra 2016, ‘Spiselig - en fortelling om maten og mennesket’ vil også kunne være interessant lesning, ikke minst for de mer generelle delene og for de delene som handler om ernæring, helse og den ideelle måltidssammensetningen. De mest relevante kapitlene vil bli lagt ut digitalt på Canvas.

  Powerpointpresentasjoner og litteratur gjort tilgjengelig via Canvas

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer, samt obligatorisk presentasjon. Karakterregel A - F

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Deltar i utformingen og evaluerer alle eksamensoppgaver. Er med på vurderingene av presentasjoner
 • Gruppearbeid
 • 60 timer fordelt på daglige forelesninger a 4 timer og gruppeoppgaver/gruppearbeid med tema i tilknytning til forelesningene.
 • Emnet erstatter HFX130B, og det er derfor 100% overlapp mellom disse emnene.
 • GSK