Course code HFA300

Emneansvarlige: Peer Berg
Medvirkende: Bjørg Heringstad, Elise Norberg, Hans Magnus Gjøen, Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Prediksjon av effekten av avlsplaner er en viktig forutsetning for optimering av elementer av avlsplaner. Dette dekker direkte effekt av seleksjon på de egenskaper der selekteres på, indirekte effekter på korrelerte egenskaper og risiko vurdering i forhold til innavl og bærekraft. Kurset fokuserer på forståelse og anvendelse av metoder til prediksjon av effekten av alternative avlsplaner, deterministisk og stokastisk simulering. Dessuten dekkes formulering av avlsmål, bruk av molekylær informasjon, reproduksjons teknologier, seleksjons- og parrings strategier. Kurset vil primært fokusere på elementene i en deterministisk modell til at prediktere avlsfremgang, basert på forståelse av modellen og ved bruk av modellen til å sammenligne alternative avlsplaner for gris, storfe, geit, fjørfe og fisk. Computer øvelser vil hovedsakelig bli basert på R.
Læringsutbytte:
Studentene skal bli I stand til at
  • Forklare forutsetningene for en effektiv avlsplan.
  • Sammenligne prinsipper for definisjon av avlsmål og metoder til beregning av økonomiske vekte.
  • Beskrive og bruke stokastiske og deterministiske metoder til prediksjon av effekt av avlsplaner.
  • Modellere spesifikke avlsplaner og prediktere deres effekt.
  • Forklare effekt av reproduksjonsteknologier og genomisk informasjon.
  • Forklare strategier til bevaring av genetisk variasjon under seleksjon.
  • Diskutere optimering av avlsplaner ved interaksjon mellom genotype og miljø samt I avlsplaner med krysning.
  • Beskrive prinsipper for spredning av genetisk fremgang.
Læringsaktiviteter:

I tidligere kurs er avlsplaner og avlsteori presentert. I dette kurs skal de studerende utvikle en mere detaljert forståelse av elementene i en avlsplan. Fokus vil spesifikt være på at forstå elementer i en avlsplan og anvendelse av metoder til prediksjon av avlsfremgang og innavl i realistiske avlsplaner. Gjennom on-line leksjoner, diskusjoner, presentasjoner, individuelle studier, gruppeoppgaver og individuelle semesteroppgaver, bruk av modeller utviklet i kurset og forelesninger skal de studerende kunne vurdere:

- konsekvens av alternative strategier på effekten av avlsarbeid, avlsfremgang, korrelert respons og innavl.

- effekt av alternative definisjoner av avlsmål 

- registrering av nødvendige egenskaper.

- fastsetting av økonomiske verdier på egenskaper i avlsmålet og utrekning av økonomisk gevinst av avlsarbeidet.

- betydning av struktur for disseminering av genetisk fremgang, herunder betydning av genotype-miljø vekselvirkning og bruk av kryssing.

Studerende vil analysere modell avlsplaner fra fisk, svin, storfe, småfe, og/eller fjørfe i opgaver og skriftlige rapporter.

Læringsstøtte:
Bruk av on-line forelesninger kombinert med diskusjoner og øvelser. Kontakt med avlsorganisasjonstilsette.
Pensum:

Lærebok i HFA200 eller andre grunnleggjande avlskurs.

Utdelte notat og vitenskapelige artikler. Stoff på heimesidene til emnet.

Forutsatte forkunnskaper:
Generell avl. (HFA200 eller AQB200)
Anbefalte forkunnskaper:
Spesiell avl. (HFA251, AQB270, eller andre emne som omhandlar husdyravlsplanar.)
Obligatorisk aktivitet:
Deltaking i gruppearbeid og presentasjonar. Innlevering av individuell oppgave.
Vurderingsordning:
Innlevert semesteroppgåve.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Hvis det er færre enn 5 studentar vil det bli gitt færre forelesingar.
Normert arbeidsmengde:
300 timar
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 28 timer forelesing. Ca 22 timer øvelser. Ca 60 timer gruppearbeid. Ca 10 timer presentasjon av gruppearbeid og individuelle oppgaver.
Eksamensdetaljer: :