Course code HFA300

HFA300 Avlsplanlegging

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Tormod Ådnøy
Medvirkende: Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Viktige emner I avlsplanlegging er at sammenligne genetisk fremgang med stigning I innavl, og at forklare og sammenligne risiko og konsekvenser av forskjellige avlsplaner ved bruk av simuleringsverktøjer. Emner dekket i kurset inkluderer formulering av avlsmål, modellering og simulering, bruk av molekylær informasjon, reproduksjons teknologier, seleksjons- og parringsstrategier. Kurset vil fokusere på at utvikle en deterministisk modell til at prediktere avlsfremgang, basert på forståelse av modellen og ved bruk av modellen til å sammenligne alternative avlsplaner for gris, storfe, geit, fjørfe og fisk. Computer øvelser vil hovedsakelig bli basert på R.
Læringsutbytte:
Studentene skal bli I stand til at
  • Forklare forutsetningene for en effektiv avlsplan.
  • Sammenligne prinsipper for definisjon av avlsmål og metoder til beregning av økonomiske vekte.
  • Beskrive og bruke stokastiske og deterministiske metoder til prediksjon av effekt av avlsplaner.
  • Modellere spesifikke avlsplaner og prediktere deres effekt.
  • Forklare effekt av reproduksjonsteknologier og genomisk informasjon.
  • Forklare strategier til bevaring av genetisk variasjon under seleksjon.
  • Diskutere optimering av avlsplaner ved interaksjon mellom genotype og miljø samt I avlsplaner med krysning.
  • Beskrive prinsipper for spredning av genetisk fremgang.
Læringsaktiviteter:

I tidligere kurs er avlsplaner og avlsteori presentert. I dette kurs skal de studerende utvikle en mere detaljert forståelse av elementene i en avlsplan. Fokus vil spesifikt være på at forstå elementer I og implementering av en deterministisk modell til prediksjon av avlsfremgang I realistiske avlsplaner. Gjennom individuelle studier, gruppeoppgaver og individuelle semesteroppgaver, bruk av modeller utviklet i kurset og forelesninger skal de studerende kunne vurdere:

- Biologiske forutsetninger og mulige hjelpemiddel for avlsarbeid.

- Definisjon av avlsmål og diskusjon av registrering av nødvendige egenskaper.

- Fastsetting av økonomiske verdier på egenskaper i avlsmålet og utrekning av økonomisk gevinst av avlsarbeidet.

- Sammenlikning av alternative avlsplanar.

Studerende vil analysere avlsplaner fra fisk, svin, storfe, småfe, og/eller fjørfe i opgaver og skriftlige rapporter.

Læringsstøtte:
Lærarbidrag i øvingstimar. Kontakt med avlsorganisasjonstilsette.
Pensum:
Lærebok i HFA200 eller andre grunnleggjande avlskurs. Utdelte notat. Stoff på heimesidene til emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell avl. (HFA200 eller AQB200)
Anbefalte forkunnskaper:
Spesiell avl. (HFA250, AQB270, eller andre emne som omhandlar husdyravlsplanar.)
Obligatorisk aktivitet:
Deltaking i gruppearbeid og presentasjonar. Innlevering av individuell oppgave.
Vurderingsordning:
Innlevert semesteroppgåve.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Hvis det er færre enn 5 studentar vil det bli gitt færre førelesingar.
Normert arbeidsmengde:
300 timar
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 28 timer forelesing. Ca 22 timer øvelser. Ca 60 timer gruppearbeid. Ca 10 timer presentasjon av gruppearbeid og individuelle oppgaver.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått