Course code HFA300

HFA300 Avlsplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Tormod Ådnøy
Medvirkende: Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Viktige emner I avlsplanlegging er at sammenligne genetisk fremgang med stigning I innavl, og at forklare og sammenligne risiko og konsekvenser av forskjellige avlsplaner ved bruk av simuleringsverktøjer. Emner dekket i kurset inkluderer formulering av avlsmål, modellering og simulering, bruk av molekylær informasjon, reproduksjons teknologier, seleksjons- og parringsstrategier. Kurset vil fokusere på at utvikle en deterministisk modell til at prediktere avlsfremgang, basert på forståelse av modellen og ved bruk av modellen til å sammenligne alternative avlsplaner for gris, storfe, geit, fjørfe og fisk. Computer øvelser vil hovedsakelig bli basert på R.
Læringsutbytte:
Studentene skal bli I stand til at
  • Forklare forutsetningene for en effektiv avlsplan.
  • Sammenligne prinsipper for definisjon av avlsmål og metoder til beregning av økonomiske vekte.
  • Beskrive og bruke stokastiske og deterministiske metoder til prediksjon av effekt av avlsplaner.
  • Modellere spesifikke avlsplaner og prediktere deres effekt.
  • Forklare effekt av reproduksjonsteknologier og genomisk informasjon.
  • Forklare strategier til bevaring av genetisk variasjon under seleksjon.
  • Diskutere optimering av avlsplaner ved interaksjon mellom genotype og miljø samt I avlsplaner med krysning.
  • Beskrive prinsipper for spredning av genetisk fremgang.
Læringsaktiviteter:

I tidligere kurs er avlsplaner og avlsteori presentert. I dette kurs skal de studerende utvikle en mere detaljert forståelse av elementene i en avlsplan. Fokus vil spesifikt være på at forstå elementer I og implementering av en deterministisk modell til prediksjon av avlsfremgang I realistiske avlsplaner. Gjennom individuelle studier, gruppeoppgaver og individuelle semesteroppgaver, bruk av modeller utviklet i kurset og forelesninger skal de studerende kunne vurdere:

- Biologiske forutsetninger og mulige hjelpemiddel for avlsarbeid.

- Definisjon av avlsmål og diskusjon av registrering av nødvendige egenskaper.

- Fastsetting av økonomiske verdier på egenskaper i avlsmålet og utrekning av økonomisk gevinst av avlsarbeidet.

- Sammenlikning av alternative avlsplanar.

Studerende vil analysere avlsplaner fra fisk, svin, storfe, småfe, og/eller fjørfe i opgaver og skriftlige rapporter.

Læringsstøtte:
Lærarbidrag i øvingstimar. Kontakt med avlsorganisasjonstilsette.
Pensum:
Lærebok i HFA200 eller andre grunnleggjande avlskurs. Utdelte notat. Stoff på heimesidene til emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell avl. (HFA200 eller AQB200)
Anbefalte forkunnskaper:
Spesiell avl. (HFA250, AQB270, eller andre emne som omhandlar husdyravlsplanar.)
Obligatorisk aktivitet:
Deltaking i gruppearbeid og presentasjonar. Innlevering av individuell oppgave.
Vurderingsordning:
Innlevert semesteroppgåve.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Hvis det er færre enn 5 studentar vil det bli gitt færre førelesingar.
Normert arbeidsmengde:
300 timar
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 28 timer forelesing. Ca 22 timer øvelser. Ca 60 timer gruppearbeid. Ca 10 timer presentasjon av gruppearbeid og individuelle oppgaver.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått