Course code HFA300

HFA300 Avlsplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Tormod Ådnøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
- Biologiske føresetnadar og mulige hjelpemiddel for avlsarbeid. - Definisjon av avlsmål og diskusjon av registrering av nødvendige opplysningar . - Fastsetting av økonomiske verdiar på eigenskapar i avlsmålet og utrekning av økonomisk gevinst av avlsarbeidet - Optimalisering av avlsplanar. - Optimalisering av konkrete avlsplanar for svin, storfe, småfe, fjørfe og fisk.
Læringsutbytte:
Studentane får kunnskap om og lærer å forstå betydningen av biologiske, tekniske og økonomiske forutsetningar for husdyravlsplanar for ulike dyreartar, inkludert akvakultur, og metodar for å optimera alternative avlsplanar.
Læringsaktiviteter:
I tidlegare emne er avlsplanar og avlsteori presenterte. Nå skal studentane sjølve ta utgangspunkt i ein avlsplan og foreslå endringar som kan få konsekvensar for praktisk avlsarbeid. Emnet er i stor grad problembasert læring. Gjennom individuelle studiar, gruppeoppgåver og individuelle semesteroppgåver, bruk av data-verktøy og førelesingar, skal studentane kunna vurdera: - Biologiske føresetnadar og mulege hjelpemiddel for avlsarbeid. - Definisjon av avlsmål og diskusjon av registrering av nødvendige opplysningar. - Fastsetting av økonomiske verdiar på eigenskapar i avlsmålet og utrekning av økonomisk gevinst av avlsarbeidet. - Optimalisering av avlsplanar. Gruppeoppgåver med tema frå avlsplanar for fisk, svin, storfe, småfe, og/eller fjørfe blir gjort og presenterte av emnedeltakarane.
Læringsstøtte:
Lærarbidrag i øvingstimar. Kontakt med avlsorganisasjonstilsette.
Pensum:
Lærebok i HFA200 eller andre grunnleggjande avlskurs. Utdelte notat. Stoff på heimesidene til emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell avl. (HFA200 eller AQB200)
Anbefalte forkunnskaper:
Spesiell avl. (HFA250, AQB270, eller andre emne som omhandlar husdyravlsplanar.)
Obligatorisk aktivitet:
Deltaking i gruppearbeid og presentasjonar. Innlevering av gruppeoppgave.
Vurderingsordning:
Innlevert semesteroppgåve.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Hvis det er færre enn 5 studentar vil det bli gitt færre førelesingar.
Normert arbeidsmengde:
300 timar inkludert strukturert tid.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 20 timar førelesing. Ca 20 timar øvingar. Ca 20 timar gruppearbeid. Ca 10 timar presentasjon av gruppearbeid og individuelle oppgåver.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått