Course code HFA300

HFA300 Avlsplanlegging

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Tormod Ådnøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
- Biologiske føresetnadar og mulige hjelpemiddel for avlsarbeid. - Definisjon av avlsmål og diskusjon av registrering av nødvendige opplysningar . - Fastsetting av økonomiske verdiar på eigenskapar i avlsmålet og utrekning av økonomisk gevinst av avlsarbeidet - Optimalisering av avlsplanar. - Optimalisering av konkrete avlsplanar for svin, storfe, småfe, fjørfe og fisk.
Læringsutbytte:
Studentane får kunnskap om og lærer å forstå betydningen av biologiske, tekniske og økonomiske forutsetningar for husdyravlsplanar for ulike dyreartar, inkludert akvakultur, og metodar for å optimera alternative avlsplanar.
Læringsaktiviteter:
I tidlegare emne er avlsplanar og avlsteori presenterte. Nå skal studentane sjølve ta utgangspunkt i ein avlsplan og foreslå endringar som kan få konsekvensar for praktisk avlsarbeid. Emnet er i stor grad problembasert læring. Gjennom individuelle studiar, gruppeoppgåver og individuelle semesteroppgåver, bruk av data-verktøy og førelesingar, skal studentane kunna vurdera: - Biologiske føresetnadar og mulege hjelpemiddel for avlsarbeid. - Definisjon av avlsmål og diskusjon av registrering av nødvendige opplysningar. - Fastsetting av økonomiske verdiar på eigenskapar i avlsmålet og utrekning av økonomisk gevinst av avlsarbeidet. - Optimalisering av avlsplanar. Gruppeoppgåver med tema frå avlsplanar for fisk, svin, storfe, småfe, og/eller fjørfe blir gjort og presenterte av emnedeltakarane.
Læringsstøtte:
Lærarbidrag i øvingstimar. Kontakt med avlsorganisasjonstilsette.
Pensum:
Lærebok i HFA200 eller andre grunnleggjande avlskurs. Utdelte notat. Stoff på heimesidene til emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell avl. (HFA200 eller AQB200)
Anbefalte forkunnskaper:
Spesiell avl. (HFA250, AQB270, eller andre emne som omhandlar husdyravlsplanar.)
Obligatorisk aktivitet:
Deltaking i gruppearbeid og presentasjonar. Innlevering av gruppeoppgave.
Vurderingsordning:
Innlevert semesteroppgåve.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Hvis det er færre enn 5 studentar vil det bli gitt færre førelesingar.
Normert arbeidsmengde:
300 timar inkludert strukturert tid.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 20 timar førelesing. Ca 20 timar øvingar. Ca 20 timar gruppearbeid. Ca 10 timar presentasjon av gruppearbeid og individuelle oppgåver.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått