Course code HET301

HET301 Stressbiologi og dyrevelferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Bjarne Olai Braastad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Dersom det er mindre enn 5 deltakere blir opplegget noe forandret.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-HV
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
I første delen av emnet holdes forelesninger innen stress og dyrevelferd, frykt og mestringsstategier samt de nevrale, fysiologiske og atferdsmessige responsene på stress. Etter de første ukene starter kollokviearbeidene med lærer tilstede der studentene selv innleder til diskusjon. Kollokviene er i stor grad basert på læreboka og annen aktuell litteratur.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter avsluttet eksamen ha kompetanse om stress og stressmestring og hvilken relevans kronisk eller korttidstress har for dyrenes velferd. Studentene skal kunne beskrive og forklare relasjon mellom stress og dyrevelferd, hjernens regulering av stressresponsen, den neuroendokrine reguleringen av stressresponsen, de metabolske konsekvensene av stress, de atferdsmessige responsene til kort og langtidsstress, stress og mestringsstrategier, frykt og stress,effektene av kronisk stress, smerte og stress, de atferdsmessige og fysiologiske forandringene som framkommer som et resultat av stress overfor fostre og unge dyr samt effektene av genetisk seleksjon med hensyn på stressmestring.
Læringsaktiviteter:
Det gis noen forelesninger innen den grunnleggende delen av kurset. Resten av undervisningen gis i kollokvier med lærer tilstede. Problemstilling, en kort forelesning og pensum for hvert kollokvium gis av lærer. Kollokviene ledes av studentene.
Læringsstøtte:
-
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130-D (modul etologi), HET201, HFX201.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i kollokvier er obligatorisk. Hver studentgruppe har ansvar for å planlegge og lede minst ett kollokvium.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Emneansvarlig diskuterer med ekstern sensor om opplegget for emnet. Ekstern sensor evaluerer i samarbeid med lærer den muntlige eksamen.
Merknader:
Emnet undervises hovedsakelig på norsk, men det kan bli enkelte engelskspråklige forelesninger.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 6-10 timer. Kollokvier: 12-16 timer.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått