HET301 Stressbiologi og dyrevelferd

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Inger Lise Andersen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Dersom det er mindre enn 5 deltakere blir opplegget noe forandret.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

I første delen av emnet holdes forelesninger innen stress og stressakser, nevrale, fysiologiske og atferdsmessige responsene på stress, herunder effekter av smerte og perinatalt stress. Etter de første ukene starter kollokviearbeidene med lærer tilstede der studentene selv innleder til diskusjon. Kollokviene er i stor grad basert på læreboka og annen aktuell litteratur.

Dette lærer du

Studentene skal etter avsluttet eksamen ha kompetanse om stress og stressmestring og hvilken relevans kronisk eller korttidstress har for dyrenes velferd. Studentene skal kunne beskrive og forklare relasjon mellom stress og dyrevelferd, hjernens regulering av stressresponsen, den neuroendokrine reguleringen av stressresponsen, de atferdsmessige responsene til kort og langtidsstress, stress og mestringsstrategier, frykt og stress, effektene av kronisk stress, smerte og stress, de atferdsmessige og fysiologiske forandringene som framkommer som et resultat av stress overfor fostre og unge dyr samt effektene av genetisk seleksjon med hensyn på stressmestring. Når det gjelder generell kompetanse, skal studentene kunne relatere stressbiologi til andre fagområder som generell fysiologi og atferdsmekanismer. De skal kunne sette stressbiologien i en større sammenheng og sette sammen kunnskap fra husdyrbiologien ellers.
 • Det gis noen forelesninger innen den grunnleggende delen av kurset. Resten av undervisningen gis i kollokvier med lærer tilstede. Alle kollokvier er fysisk oppmøte, forelesningene er hybrid.

  Problemstilling, en kort forelesning og pensum for hvert kollokvium gis av lærer. Kollokviene ledes av studentene.

 • Studentene kan kontakte lærere i forbindelse med forberedelser av kollokvier.
 • Sapolsky, R.M. Why Zebras don't get Ulcers, 3rd Ed. 2004, samt artikler lagt i Canvas.
 • HFX132, HET201, HFX201.
 • Avsluttende muntlig eksamen.

  En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Emneansvarlig diskuterer med ekstern sensor om opplegget for emnet. Ekstern sensor evaluerer i samarbeid med lærer den muntlige eksamen.
 • Alle må møte til første time, for å kunne planlegge aktiviteten. Deltagelse i kollokvier er obligatorisk. Hver studentgruppe har ansvar for å planlegge og lede minst ett kollokvium. Emneevaluering.
 • Forelesninger: 6-10 timer. Kollokvier: 12-16 timer.
 • M-HV, men andre studenter men tilstrekkelig bakgrunn kan ta emnet.
 • Realfag