Course code HET201

HET201 Husdyretologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ruth Catriona Margaret Newberry
Medvirkende: Judit Banfine Vas, Øyvind Øverli, Knut Egil Bøe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Augustblokk
Første gang: Studieår 2020-2021
Emnets innhold:
Dette kurset tar for seg viktige begreper innen anvendt etologi. Temaer som dekkes inkluderer domestisering, atferdsgenetikk, reproduktiv atferd, morsatferd, sosial atferd, aktivitetsbudsjetter, og dyr-menneskeinteraksjoner. Hvordan faktorer som  husdyravl, fjøsdesign, fôringsmetoder, og dyrehåndtering påvirker atferd og velferd blir diskutert. Emnet gir teori og praktiske øvelser om normal atferd, atferds- og velferdsproblemer hos storfe, sau, geit, svin, fjørfe, og fisk, samt mulige tiltak som kan bidra til å løse disse problemene.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forklare hovedbegreper innen anvendt etologi. De skal ha erfaring med systematisk observasjon av atferd og skal kjenne igjen normal og unormal atferd hos produksjonsdyr. De skal få forståelse for hvordan de kan bruke kunnskapen innenfor husdyretologi i praksis til å peke på aktuelle tiltak som kan forbedre dyras velferd og produktivitet. Hest, hund og katt inngår ikke i emnet, men emnet gir faglig bakgrunn for etologiundervisningen på disse dyrearter i HFH255 og HFX225. Emnet gir videre viktig faglig bakgrunn for emnene HET203, HET300, og HET301.
Læringsaktiviteter:
Det blir holdt forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser innen etologi og dens anvendelse innenfor bærekraftig dyreproduksjon. Pensumlesing, og i noen tilfeller gjennomgang av en videoforelesning, bør være fullført før den aktuelle klassen. Studentene skal gjøre atferdsobservasjoner av ulike produksjonsdyrarter og diskutere vitenskapelige artikler om dyr-menneskeinteraksjoner i mindre kollokviegrupper.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige for spørsmål rundt fagstoffet. Øvingsgruppe vil ha en ansvarlig veileder. Forelesningsmateriale legges i Canvas.
Pensum:

Jensen, P. (Ed.), 2017. The Ethology of Domestic Animals An Introductory Text, 3rd Edition, CABI, Wallingford, UK. Pensum er kap. 1 til 11, 13 til 15.

Relevante vitenskapelige artikler og rapporter.

Forutsatte forkunnskaper:
HFX132 (HFX130-D) gir viktig bakgrunn i grunnleggende etologi, og kreves i NMBU-bacheloren i husdyrvitenskap. 
Obligatorisk aktivitet:

Studentene vil delta i to obligatoriske gruppeoppgaver i løpet av kurset.

Studenter vil besøke dyrefasiliteter i mindre grupper (f.eks. NMBUs Senter for husdyrforsøk) for å samle atferdsdata fra observasjon av forskjellige produksjonsdyrarter og utarbeide en rapport om funnene. Det er viktig å merke seg at personer som skal gå inn i en norsk husdyrbesetning må ha vært i Norge i minst 48 timer. Hvis direkte observasjoner ikke er mulig, skal observasjonene bli gjort indirekte basert på videoopptak. 

Basert på 3-5 vitenskapelige artikler skal studentgrupper også utarbeide en kort oppsummering av konsekvenser av positiv og negativ håndtering for dyreatferd, velferd og produksjonsparameterer. 

Studentene vil delta i å presentere begge rapportene for de andre studentene.

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen vil være 3 timer og dekker alle aspekter av kurset. Det er gradert A til F og teller 100 % av totalkarakteren. 

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen: A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

Sensor:
Sensor godkjenner eksamensoppgaver og sensurerer skriftlig eksamen. 
Merknader:
Emnet undervises delvis på norsk og delvis på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde for studentene skal være 125 timer. En passende fordeling vil være: Forelesninger og lesing av pensumstoff: 95 timer. Øvinger med rapport: 20 timer. Eksamenslesing: 10 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studenter som har tatt tidligere versjon av HET201 - Husdyretologi og dyrevelferd- 10 stp - får ikke studiepoeng for nåværende HET201.
Undervisningstid:
10 timer per uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått