Course code HET201

HET201 Husdyretologi og dyrevelferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ruth C. Newberry
Medvirkende: Knut Egil Bøe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall studenter er 5, maksimum antall er 50.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-HV, B-HEST, M-HV.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det blir gitt forelesninger 2-4 t/uke innen kommunikasjon og sosial atferd, morsatferd, domestisering, atferdsutvikling, frykt, stress og mestring, etologiske behov, velferdsbegepet, velferdsindikatorer, frustrasjoner, atferdsforstyrrelser, effekter av røkters atferd på dyret, dyreetikk, samt atferd hos de viktigste dyreartene. I siste halvdel av perioden gjennomføres i små grupper praktiske øvinger i atferdsobservasjoner i dyrehusene ved UMB, Senter for husdyrforsøk, samt 2 utferder i praktiske svine- og fjørfebesetninger. Det er her ansvarlige veiledere blant etologene ved instituttet. Etter øvingene skal det utarbeides en øvingsrapport der observasjonene presenteres og diskuteres i lys av aktuelt fagstoff fra HET201 . Øvingsrapporten presenteres kort for alle studenter i plenum og blir evaluert. I tillegg til mindre øvinger i atferdsobservasjoner, blir det gjennomført 1-2 besetningsutredninger. I siste uke av perioden arrangeres det sammen med studentene et eget diskusjonsseminar innen dyreetikk og dyrevern, der en fagetiker, representanter fra dyrevernorganisasjoner og husdyrorganisasjoner deltar. Struktur og omfang av øvinger må tilpasses studenttallet i emnet.
Læringsutbytte:

Generelle læringsmål: Studentene skal etter avsluttet emne ha grunnleggende kompetanse til å forstå de viktigste etologiske mekanismene bak husdyrenes atferd og velferd. Studentene skal ha kunnskaper om husdyrenes normale atferd og hvordan denne endres ved stress, frustrasjon og frykt. Studentene skal kjenne til dyreetikk og kunne delta med etologisk kompetanse i velferdsdiskusjoner.

Kunnskapsmål: Studentene skal kunne beskrive og forklare de viktigste begreper innen anvendt etologi relatert til kommunikasjon og sosial atferd, atferdsutvikling, frykt, stress og mestring, etologiske behov, frustrasjoner, atferdsforstyrrelser, velferdsbegepet, velferdsindikatorer, dyr-menneskeinteraksjoner, samt dyreetikk. Videre skal studentene kunne beskrive og forklare normal atferd og de viktigste atferds- og velferdsproblemene hos storfe, svin, høns, mink og rev, og i noen grad sau og geit. Hest, hund og katt inngår ikke i emnet, men emnet gir viktig faglig bakgrunn for etologiundervisningen på disse dyrearter i HFX220. Emnet gir videre viktig faglig bakgrunn for emnene HET210, HET300, HET301 og HET303.

Ferdighetsmål: Studentene skal kunne lese og forstå etologisk fagstoff på engelsk. Videre skal de kunne anvende begrepene innen anvendt etologi til å forsøke å tolke et individs velferdsnivå og kjenne begrensningene av slike tolkninger, samt peke på aktuelle tiltak som kan forbedre dyras velferd. Studentene skal også kunne se kritisk på argumentasjon rundt dyrevelferd fra dyreeiere og dyrevelferdsorganisasjoner. Studentene skal ha erfaring med systematisk observasjon av atferd hos en husdyrart.

Holdningsmål: Studentene skal kjenne til ulike etiske vurderinger bak krav til dyrevelferd. Videre skal studentene forstå betydningen av hvilken rolle etologifaget har når en skal fastsette velferdskrav i husdyrholdet. Etter avsluttet emne skal studentene ha forståelse for kompleksiteten i atferdsbiologien og forstå betydningen av å oppnå ytterligere kompetanse i etologi for å kunne ha dette faget som hovedfunksjon i et seinere yrke.

Læringsaktiviteter:
Det gis forelesninger innen de viktigste begrepene i anvendt etologi og dyrevelferd. Disse temaene diskuteres i lys av atferd hos de enkelte husdyrartene i kollokvier der studentene på forhånd må ha lest relevant faglitteratur. Problemstillinger og pensum for hvert kollokvium gis av lærer. Kollokviene ledes av studentene i små grupper. Det avholdes et eget seminar innen etikk og dyrevern med eksternt inviterte deltakere der studentene skal være aktive. Studentene gjennomfører i små grupper atferdsobservasjoner av husdyr ved Senter for husdyrforsøk og leverer en rapport om dette.
Læringsstøtte:
Utenom forelesningene vil hvert kollokvietema og hver øvingsgruppe ha en ansvarlig veileder. Oversikt gis ved starten av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130D
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Øvingsrapportene dekker ferdighetsmål og teller 40 %, og skriftlig eksamen dekker alle måltyper og teller 60 %. Det innleveres gruppevise øvingsrapporter etter atferdsobservasjonene og besetningsutredningene. Variable innsatser innen øvinger kan føre til ulik evaluering av gruppemedlemmene. Til slutt avholdes en skriftlig eksamen på 3 timer. Alle eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Emneansvarlig kommuniserer med sensor om opplegget for emnet. Sensor evaluerer skriftlig eksamen for et utvalg av besvarelsene.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde for studentene skal være 300 timer. En passende fordeling vil være: Forelesninger og lesing av pensumstoff: 150 timer Kollokvier med forberedelser: 25 timer Øvinger med rapport: 100 timer Eksamenslesing: 25 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke, resten gruppearbeid .
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått