Course code GMLM102

GMLM102 Grunnleggende landmåling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Vegard Ophaug
Medvirkende: Ola Øvstedal, Jon Glenn Omholt Gjevestad, Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><list listType="numbered"><listItem>studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</listItem><listItem>studenter på M-GEOM og B-GEOM</listItem><listItem>studenter med høyest studiepoengproduksjon</listItem></list><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Introduksjon til grunnlag og metoder for moderne datainnsamling i geomatikk.

Institutt for Geomatikk utdanner kandidater som, ved oppnådd grad, vil kunne bidra til å nå utvalgte mål for bærekraftig utvikling: (3) God helse, (6) Rent vann og gode sanitærforhold, (11) Bærekraftige byer og samfunn, og (13) Stoppe klimaendringene.

I en definisjon av FIG heter det at landmåleren den nødvendige akademiske kvalifikasjon og tekniske ekspertise til å utføre én eller flere av følgende aktiviteter: (1) å bestemme, måle og representere land, tredimensjonale objekter, punktfelt, og tidsutviklingen av disse, (2) å sammenstille og tolke geografisk informasjon, (3) å bruke denne informasjonen i planlegging og effektiv administrasjon av land, sjø, og infrastruktur relatert til disse, samt å (4) forske på og utvikle de ovennevnte aktivitetene.

Denne kombinasjonen av ferdigheter gjør at landmåleren ikke bare samler inn og tolker data påvirket av klimaendringer, men også tolker mer komplekse sammenhenger mellom klimaendringer og bærekraftig infrastruktur, og påvirker planleggings- og administrasjonsprosesser. Landmåleren bidrar derfor til lokal overvåking av klimaendringers påvirkning på eksisterende infrastruktur (herunder skred og rasfare, stabilitet på setninger, grunnvannsendringer, deformasjoner og vibrasjoner, 3D posisjonsendringer), samt bærekraftig tilpasning av fremtidige infrastrukturprosjekter til disse.

Læringsutbytte:
Gi en introduksjon til moderne datainnsamling i geomatikk. Studentene skal kunne grunnleggende prinsipper og metoder. I tillegg skal studentene kunne bruke standard instrumenter og programvare..
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og praktiske øvinger.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Oppgis på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorie- og regneøvinger.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 26 timer. Øvinger: 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer