Course code GMGI350

GMGI350 Digital kartografi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Håvard Tveite, Terje Midtbø
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Introduksjon, kartografisk kommunikasjon, grunnleggende kartografiske metoder, informasjonsteori, visualisering av geografisk informasjon i digitale media, animasjoner, utvalgte emner innen romlige datastrukturer, nettverksalgoritmer, topologiske relasjoner, modellering av geografisk informasjon ved skarpe og flytende mengder, representasjon og visualisering av digitale terrengmodeller, kartografisk generalisering.
Læringsutbytte:
Kompetanse til å vurdere om en kartografisk representasjon formidler informasjonen i det underliggende datamaterialet på en måte som er hensiktsmessig for den aktuelle bruk og de aktuelle brukergrupper. Kompetanse til å vurdere om digitale terrengmodeller på en effektiv måte er implementert i en datamaskin. Kompetanse til å vurdere om geografiske informasjonssystemer inneholder tilstrekkelig avanserte algoritmer for kartografisk generalisering og kommunikasjon sett i forhold til den aktuelle anvendelsen av informasjonssystemet. Forstå prinsipper for kartografisk kommunikasjon, visualisering og design, matematisk modellering av terrengflater, representasjon av kart i en datamaskin. Kandidaten skal kunne vurdere formålstjenelige visualiseringsteknikker ved bruk av ulike digitale media. Videre skal kandidaten forstå det matematiske grunnlaget for modellering og visualisering av geografisk informasjon med flytende overganger. Studenten skal beherske de vanlige metoder for kartografisk framstilling av geografisk informasjon som ulike typer tematiske kart og relieffkart. Videre skal studenten på et pseudokodenivå kunne beskrive algortimer for etablering og visualisering og generalisering av digitale terrengmodeller. Studenten skal kunne designe og på et pseudokodenivå beskrive algoritmer for kartografisk generalisering. Visualisering av geografisk informasjon handler om hvilke perspektiver virkeligheten skal sees fra. Her kommer de etiske sider av faget inn.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar og selvstendig arbeid.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Kompendier og artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter grunnleggende kunnskaper i matematikk og informatikk.
Obligatorisk aktivitet:

Seminar om kartografi.

Øvinger.

Vurderingsordning:
3,5 timer. Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Minst 5 studenter
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning 35 timer, seminar 5 timer, selvstendig øving 30 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått