Course code GMFO310

GMFO310 Nærfotogrammetri

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Forelesninger: Metoder i nærfotogrammetri. Kameraer, kamerakalibrering. Bildebehandling. Digital fotogrammetri for industriformål. Terrestrisk laserskanning. Andre 3D-modelleringsmetoder. 
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap om og forståelse for nærfotogrammetriens teorigrunnlag og metoder, teknologi og produkter for 3D-modellering. I dette inngår kunnskap og ferdigheter i bildebaserte metoder, blant annet kalibrering, målinger, beregninger og presentasjon. Studentene skal også ha grunnleggende kunnskap om bakkebasert laserskanning og praktiske ferdigheter i planlegging, måling og til en viss grad etterprosessering av laserdata.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier, øvinger og prosjektarbeid i gruppe. Utferd til bedrift.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Oppdatert samling av artikler og utdrag fra lærebøker, bl.a. Thomas Luhman, mfl (2014): Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging. Endelig liste vil settes opp ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
GMFO205.
Anbefalte forkunnskaper:
INF120, INF250, GMBB201
Obligatorisk aktivitet:
Kollokvier, øvinger og utferd.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen ved færre enn 12 studenter, ellers skriftlig eksamen.
Sensor:
Vurdering av hver enkelt avsluttende muntlige prøve og hvert enkelt prosjektarbeid. Gjennomgang av prosjektarbeid og øvinger sammen med sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 20 timer. Kollokvier: 12 timer. Øvinger: 12 timer. Prosjekt: 40 timer. Utferd: 4 timer.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått