GEO310 Paleomiljø og klimaendringer

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Danielle Mei Pearce

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet tar opp de dramatiske endringene i jordens fysiske og biologiske miljø på geologiske tidsskala. Det fokuseres på utviklingen både på lavere og høyere breddegrader. Studentene skal lære om pressfaktorer og de kreftene som styrer langvarige klimaendringer, innvirkningen klimaendringer har på det fysiske og biologiske miljøet, samt få en forståelse av hvor følsomt miljøet er for forandring i fremtiden. Emnet øker studentenes forståelse fra kvartærgeologi gjennom forelesningsserier og seminarer med aktuelle forskningsartikler som tar opp disse spørsmålene.

Dette lærer du

Etter fullført kurs skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal kunne tolke og analysere de naturlige endringene som har funnet sted i jordens fysiske og biologiske miljø i den nyere geologiske fortid. De skal ha en dypere forståelse av den kvartærgeologiske utviklingen og se sammenhenger mellom ulike miljøer og klimaendringer.

Ferdighet: Studentene skal kunne vurdere og diskutere forskningsresultat som er publisert i vitenskapelige tidsskrift.

 • Forelesninger, seminarer, debatt, gruppearbeid, innleveringer.
 • Lærebok innen paleomiljø/paleoklima, kunngjøres seinere.

  Vitenskapelige artikler.

 • GEO210 eller tilsvarende.
 • Samlet vurdering:

  • Mappeinnlevering teller 40%
  • Skriftlig slutteksamen på engelsk teller 60%.

  Begge eksamensdeler må være bestått. Karakterregel: A-E/Ikke bestått.  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar i sensureringen i emnet.
 • En innleveringsoppgave.
 • Seminarer, debatt og forelesninger: 24 t
 • Realfag