GEO300 Videregående hydrogeologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Helen Kristine French

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Totalt 250 timer. Teori: 110 timer. Øvelser og innleveringer: 40 timer. Modellering: 100 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Dette kurset dekker avanserte metoder for å kartlegge og beregne vann og stofftransport i grunnen. Kurset legger vekt på en god forståelse av sammenhengen mellom geologiske forhold, grunnvannsstrømning og interaksjon mellom stoffer transportert i vannfasen og sedimentenes overflate. Følgende tema er omfattet: grunnvannstrømningslikningen, betydning av romlig variabilitet og bruk av geostatstikk, valg av konseptuell modell, inkludert grensebetingelser, grunnforholdenes fysiske og kjemiske egenskaper. Det siste inkluderer likevektsbetraktninger og sorpsjonsegenskaper. Kurset inkluderer forelesninger, øvingsoppgaver, modelløvinger på datasal som kan gjøres som gruppearbeid. Øvingstimer med bruk av modellene Visual Minteq og MODFLOW vil gjøre studenten istand til å anvende teoriene for å teste vannstrømning og spredning av forurensning i grunnvannsreservoarer.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal ha innsikt i kvantitative metoder for å beskrive strømning av vann og forurensinger i mettet og umettet sone. Studenten skal ha tilstrekkelig kunnskap om geokjemiske prosesser, retardasjon og nedbrytning til å kunne vurdere effekten av menneskelig inngrep i grunnvannsystemer. Studenten skal kjenne til ulike metoder for å beskrive grunnvannssystemet inkludert geofysiske metoder og grunnleggende geostatistikk og kunne bruke grunnvannsmodeller som prediksjonsverktøy. Studenten skal kunne vurdere risiko for endringer av grunnvannsressurser både når det gjelder kvantitet og kvalitet som en følge av menneskelig inngrep, og se dette i sammenheng med en bærekraftig forvaltning av grunnvann.

Ferdigheter

Studenten skal med basis i tilgjengelig nasjonale databaser og informasjon om geologiske forhold kombinert med en bestemt type forurensning kunne sette opp en konseptuell modell for forurensningstransport. Med basis en kjent situasjon, skal studenten kunne foreslå metoder som kan anvendes for å karakterisere en forurensingssituasjon, og kunne beregne utfall av en slik situasjon ved hjelp av modellverktøy benyttet i kurset, og usikkerheter/begrensninger av målemetoder (i felt og laboratoriet) og modell beregninger.

Generell kompetanse

Analysere en sammensatt situasjon, romlig og over tid. Kunne presentere en problemstilling, forklare metoder, data, analyseresultater og diskutere disse med personer både med og uten grunnvannskompetanse.

 • 1. Forelesninger teori vannstrømning i umettet og mettet sone, geokjemi

  2. Regneøvelser som inkluderer bruk av teorien i regneøvelser og i modellering (IKT).

  3. Innleveringsoppgaver og studentpresentasjoner (teller for sluttkarakter).

  4. Innføring i bruk av modeller som Visual Minteq, MODFLOW og MT3DMS.

 • Lærebøker:

  Fundamentals of groundwater, Schwartz and Zhang, 2003, Wiley and sons

  Geochemistry, Groundwater and Pollution, Second Edition, Appelo and Postma, 2006, Taylor and Francis group

  Kopiert litteratur tilgjengelig i Canvas.

 • GEO220 eller tilsvarende.
 • Muntlig eksamen teller 100 %. Karakterregel A-E / Ikke bestått.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjemmeeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor ved muntlig eksamen.
 • En obligatoriske hjemmeoppgave og modellrapport
 • Forelesnings- og instruksjonstimer: 40 timer. Regneøvelser: 8 timer. Modellering: 20 timer.
 • Realfag