Course code GEO220

GEO220 Hydrogeologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Dominika Malgorzata Krzeminska, Helen Kristine French, Joris Cornelis Stuurop
Medvirkende: Michael Heim, Leif Vidar Jakobsen, Mona Henriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette kurset dekker basiskunnskap om vanntransport i grunnen med utgangspunkt i grunnvannets rolle i det hydrologiske kretsløpet, sammenhengen mellom geologiske forhold og grunnvannsstrømning. Følgende tema er omfattet: Darcy-likningen, grunnvannskart, heterogenitet og anisotropi, vannlagringsegenskaper, grensebetingelser, grunnvannsmating, grunnvannstrømning nær en brønn, pumpetester, grunnvann i fjell, grunnvannskvalitet, ulike metoder for karakterisering av geologi og grunnvannsforhold. Kurset inkluderer forelesninger, øvingsoppgaver, gruppearbeid, og demonstrasjon av enkle dataverktøy. Alle foredrag legges ut i Canvas sammen med annet undervisningsmateriell.
Læringsutbytte:

Kunnskap

På kurset vil studentene lære om egenskapene til grunnvannsforekomster, og hvordan de kan utnyttes og beskyttes mot forurensning. Undervisningen legger vekt på sammenhengen mellom berggrunn, løsmasser og grunnvann, og bruk av ulike kart og databaser for å innhente relevant informasjon. Studenten skal forstå hvordan grunnvann strømmer i grunnen og kunne gjøre enkle beregninger av dette. Han/hun skal også vite hva som er de viktigste egenskapene for grunnvann sammenlignet med overflatevann. Studenten skal ha en oversikt ulike metoder for å undersøke løsmassenes egenskaper og kunne de grunnleggende likningene for grunnvanntransport (Darcys likning).

Ferdighet

Etter kurset skal studentene være i stand til å foreta en praktisk vurdering av utnyttelse av grunnvann som drikkevann og som en økologisk ressurs, samt grunnvannets rolle i forhold til geotekniske aspekter, kunne vurdere geologiske forhold sett i sammenheng med egenskaper for grunnvannsstrømning og lagring, bærekraftig forvaltning av grunnvannsressurser, beregningsmetoder for vann og stofftransport, samt metoder for beregning av vannledningsegenskaper. Studenten skal forstå at grunnvann er en viktig ressurs som må forvaltes på en bærekraftig måte.

Generell kompetanse

Anvende grunnleggende kunnskaper innen geologi, fysikk, kjemi på en tverrfaglig måte for å løse praktiske problemstillinger.  Kunne samarbeide med andre fagbakgrunner. 

Læringsaktiviteter:
Kurset holdes som klasseromsundervisning, med forelesninger (powerpoint-filer) og praktiske øvelser. Oppmøte på obligatoriske oppgaver, eventuelt egen avtale med lærer. Undervisningen består av: 1. Forklaring av teori for strømning av grunnvann og egenskaper ved grunnvannsmagasin. 2. Bruk av grunnvannskart der man anvender teorien 3. Deltagelse på obligatoriske øvinger 4. Selvstendig arbeid med oppgaver i læreboken og tilleggsoppgaver der studentene lærer om grunnvannsforekomster og kan teste sine egne kunnskaper 5. Veiledet gruppearbeid med praktiske grunnvannsoppgaver hentet fra reelle eksempler.  Obligatoriske øvelser gir kunnskap om bruk av 1) geologiske kart. 2) grunnvannskart 3) berggrunnskart  og Granada databasen som grunnlag for vurdering av grunnvannsuttak 4) Utferd: En halv dag på NMBU-området: Grunnvann i løsmasser.
Læringsstøtte:
Nettbasert via Canvas.
Pensum:

1. Fundamentals of groundwater, Schwartz and Zhang, Wiley and sons, 2003,

2. Tilleggsliteratur som legges ut i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
GEO100 eller tilsvarende basiskunnskap i geologi, minimum videregående geologi
Anbefalte forkunnskaper:
FYS100, GEO210 (kan tas samtidig)
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser med rapport og utferd.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3 t) teller 100%. Karakterregel: A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor sensurer skriftlig eksamen. Sensor er involvert i planlegging av kurset og utforming av eksamensoppgaver.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/øvelser/studentpresentasjoner: 62 timer. Gruppevis veiledning: 2 timer. Feltutferd: 4 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer