GEO220 Hydrogeologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Helen Kristine French, Dominika Malgorzata Krzeminska, Joris Cornelis Stuurop

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Dette kurset dekker basiskunnskap om vanntransport i grunnen med utgangspunkt i grunnvannets rolle i det hydrologiske kretsløpet, sammenhengen mellom geologiske forhold og grunnvannsstrømning. Følgende tema er omfattet: Darcy-likningen, grunnvannskart, heterogenitet og anisotropi, vannlagringsegenskaper, grensebetingelser, grunnvannsmating, grunnvannstrømning nær en brønn, pumpetester, grunnvann i fjell, grunnvannskvalitet, ulike metoder for karakterisering av geologi og grunnvannsforhold. Kurset inkluderer forelesninger, øvingsoppgaver, gruppearbeid, og demonstrasjon av enkle dataverktøy. Alle foredrag legges ut i Canvas sammen med annet undervisningsmateriell.

Dette lærer du

Kunnskap

På kurset vil studentene lære om egenskapene til grunnvannsforekomster, og hvordan de kan utnyttes og beskyttes mot forurensning. Undervisningen legger vekt på sammenhengen mellom berggrunn, løsmasser og grunnvann, og bruk av ulike kart og databaser for å innhente relevant informasjon. Studenten skal forstå hvordan grunnvann strømmer i grunnen og kunne gjøre enkle beregninger av dette. Han/hun skal også vite hva som er de viktigste egenskapene for grunnvann sammenlignet med overflatevann. Studenten skal ha en oversikt ulike metoder for å undersøke løsmassenes egenskaper og kunne de grunnleggende likningene for grunnvanntransport (Darcys likning).

Ferdighet

Etter kurset skal studentene være i stand til å foreta en praktisk vurdering av utnyttelse av grunnvann som drikkevann og som en økologisk ressurs, samt grunnvannets rolle i forhold til geotekniske aspekter, kunne vurdere geologiske forhold sett i sammenheng med egenskaper for grunnvannsstrømning og lagring, bærekraftig forvaltning av grunnvannsressurser, beregningsmetoder for vann og stofftransport, samt metoder for beregning av vannledningsegenskaper. Studenten skal forstå at grunnvann er en viktig ressurs som må forvaltes på en bærekraftig måte.

Generell kompetanse

Anvende grunnleggende kunnskaper innen geologi, fysikk, kjemi på en tverrfaglig måte for å løse praktiske problemstillinger. Kunne samarbeide med andre fagbakgrunner.

 • Kurset holdes som klasseromsundervisning, med forelesninger (powerpoint-filer) og praktiske øvelser. Oppmøte på obligatoriske oppgaver, eventuelt egen avtale med lærer. Undervisningen består av: 1. Forklaring av teori for strømning av grunnvann og egenskaper ved grunnvannsmagasin. 2. Bruk av grunnvannskart der man anvender teorien 3. Deltagelse på obligatoriske øvinger 4. Selvstendig arbeid med oppgaver i læreboken og tilleggsoppgaver der studentene lærer om grunnvannsforekomster og kan teste sine egne kunnskaper 5. Veiledet gruppearbeid med praktiske grunnvannsoppgaver hentet fra reelle eksempler. Obligatoriske øvelser gir kunnskap om bruk av 1) geologiske kart. 2) grunnvannskart 3) berggrunnskart og Granada databasen som grunnlag for vurdering av grunnvannsuttak 4) Utferd: En halv dag på NMBU-området: Grunnvann i løsmasser.
 • Nettbasert via Canvas.
 • 1. Fundamentals of groundwater, Schwartz and Zhang, Wiley and sons, 2003,

  2. Tilleggsliteratur som legges ut i Canvas.

 • GEO100 eller tilsvarende basiskunnskap i geologi, minimum videregående geologi
 • Skriftlig slutteksamen (3 t) teller 100%. Karakterregel: A-E / Ikke bestått.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen i emnet. Ekstern sensor sensurer skriftlig eksamen.
 • Øvelser med rapport og utferd.
 • Emnet GEO320 Hydrogeologi - feltkurs bygger videre på GEO220.
 • Forelesninger/øvelser/studentpresentasjoner: 62 timer. Gruppevis veiledning: 2 timer. Feltutferd: 4 timer.
 • Realfag